Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 Prin Hotărârea nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică se stabileşte cadrul juridic de acordare de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră.

Ajutorul specific se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică – perioadă numită în continuare conversie – care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.

Ajutorul specific se acordă anual, începând cu anul 2010, şi reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Termenul de depunere a cererii la APIA este 15 octombrie 2012, inclusiv.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal); pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

 Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 Beneficiarii din producţia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin0,30 ha, ocupate cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;

    b) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,la Ministerul Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

    c) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

    d) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XIIla Regulamentul(CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

    e) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

 Beneficiarii din producţia animalieră pentru speciile: păsări, bovine şi ovine/caprine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,la Ministerul Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

    b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

    c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XIIla Regulamentul(CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

    d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

 Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,la Ministerul Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

    b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

    c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XIIla Regulamentul(CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

    d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

Beneficiarii prevazuti completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;

d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XIIla Regulamentul(CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine;

g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:

(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;

(ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

h) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

i) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au sediul social beneficiarii de ajutor specific.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul plății anuale suplimentare/exploatație se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul explotaţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației. În cazul în care plafonul solicitat depășește plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/expolatație se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploatației ale sectorului respectiv.

România beneficiază, pentru anul 2012, de suma totală de 4.098.000 euro, cu aproximativ 20% mai mult decât suma disponibilă pentru anul precedent.

 

Legislatie:

HOTĂRÂRE Nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu ultimele modificari si completari, inclusiv  cele aduse în H.G. Nr. 911/05.09.2012 .

 

Formular de cerere

Instructiuni de completare

Alte formulare arhivate

 

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.