ANUNT de angajare Nr. 6329/04.05.2016

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie  pentru Agricultură, Centrul Judeţean Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ( r2), cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările ulterioare, concurs de recrutare, pentru ocuparea  a patru  funcţii  publice de execuţie  vacante:

 • consilier, grad profesional superior în cadrul Centrului local Hurezani-1 post
 • consilier, grad profesional superior în cadrul Centrului local Turceni-1 post
 • consilier, grad profesional superior în cadrul Centrului local Tîrgu- Cărbuneşti-1 post
 • consilier, grad profesional principal în cadrul Centrului local Motru- 1 post

Concursul se va desfăşura la sediul APIA-Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu,            Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, jud. Gorj, în data de 18.07.2016 ora 1200 – probă scrisă şi in data de 21.07.2016  ora 1000– interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean APIA Gorj, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv perioada 05.07-12.07.2016,  între orele 8-1600 .

CONDIŢII  DE PARTICIPARE LA CONCURS ŞI BIBLIOGRAFIA PROPUSĂ

CONDIŢII GENERALE:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

      CONDIŢIILE SPECIFICE

 

      Consilier, grad profesional  superiorCentru local Hurezani, Turceni, Tg-Carbunesti,

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă respectiv: economice, juridice, stiinte ingineresti, administratie publica.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani pentru funcţia publică de executie de consilier, grad profesional superior.

Consilier, grad profesional  principal – Centrul local  Motru

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv: juridice, stiinte ingineresti, administratie publica.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani pentru funcţia publică de executie de consilier, grad profesional principal.

 

    BIBLIOGRAFIE PROPUSĂ

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ(FUNCTIE PUBLICA)

 

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:

 • Legea 1/2004  privind organizarea şi funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Regulamentul (UE) nr. 1306/2013  al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu rectificarile si completariel ulterioare,
 • Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Ordinul MADR nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Ordinul nr. 249 din 24 februarie 2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

DOCUMENTELE

NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 

-Formularul de înscriere;

– Copia actului de identitate;

– Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-adeverința standard (vezi anexa);

 

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.

– Cazierul judiciar;

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

– Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

– Dosar de plastic cu şina

Descarca aici anexa in format PDF.

 

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.