Compartimentul Inspectii, supracontrol

COMPARTIMENTUL INSPECŢII, SUPRACONTROL

extras din ROF 2018

Art.15. (1) Compatimentului Inspecţii, supracontrol este subordonat organizatoric directorului executiv  al centrului judeţean.

(2)   Obiectivul activităţii de inspecţii/supracontrol este de a asigura funcţionarea eficientă a sistemului de inspecţie şi control al centrului judeţean, în conformitate cu prevederile europene privind asigurarea asistenţei financiare prin FEGA şi FEADR, cât şi cea din bugetul naţional;

(3)  Compartimentul Inspecţii, supracontrol din cadrul centrului judeţean are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) efectuează inspecții/supracontroale la faţa locului, verifică și gestionează documentaţia aferentă inspecţiilor pentru măsurile derulate prin Direcția măsuri de piață, comerț exterior și Direcția plăți directe – sector zootehnic,

b) efectuează inspecţii/supracontroale la solicitarea directorului general, directorului general adjunct din cadrul APIA Central și al directorului executiv al centrului judeţean si face propuneri;

c) desfăşoară acţiuni de verificare la solicitanți/beneficiari în conformitate cu atribuțiile de serviciu și întocmește rapoarte de control/supracontrol pe care le transmite direcţiilor de specialitate;

d) centralizează şi ţine în mod distinct evidenţa inspecţiilor/supracontroalelor  desfăşurate și transmite către Serviciul Inspecții, Supracontrol datele necesare monitorizării activității desfășurate;

e) verifică sesizările şi petiţiile repartizate de către directorul general, directorul general adjunct din cadrul aparatului central APIA și de către directorul executiv al centrului judeţean, conform competențelor cu privire la nerespectarea prevederilor legale din domeniile de activitate ale centrului județean sau ale altor centre județene sau ale altor centre judeţene;

f) întocmeşte rapoarte, note şi informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor/supracontroalelor efectuate şi face propuneri şi recomandări către directorul executiv în vederea stabilirii de măsuri şi acţiuni de remediere a deficienţelor constatate şi de eficientizare a activităţii centrului judeţean;

întocmeşte şi transmite rapoarte către direcţiile de specialitate care au solicitat inspecții/ supracontroale, privind rezultatele verificărilor efectuate;

g) Compartimentul inspecții, supracontrol elaborează Planul de inspecții aferent fiecărui an de activitate până în data de 31 decembrie pentru anul următor, care se aprobă de către directorul executiv al centrului județean, și care este transmis la Serviciul inspecții/supracontrol din cadrul APIA aparat central;

h) ţine evidenţa documentelor elaborate în urma activităţilor de inspecţii/supracontrol şi asigură confidenţialitatea acestora;

i) transmite către Serviciul inspecții, supracontrol APIA aparat central – lunar până la data de 15 ale lunii pentru luna precedentă, raportările și până la data de 10 ianuarie raportările anuale a inspecţiilor/supracontroalelor efectuate de centrele județene;

j) participă la instruirile tehnice, profesionale periodice privind activitatea de inspecţii/supracontrol, realizate la propunerea direcţiilor de specialitate şi a Serviciul Inspecții/Supracontrol, aprobate de către conducerea APIA Central, pentru implementarea legislației comunitare și naționale a procedurilor operaționale specifice pe domeniul de competență;

k) arhivează documentele specifice activităţii de inspecții, supracontrol;

l) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;

m) personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;

n) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.

o) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de conducătorii ierarhici.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.