Comunicat de presa – 28 noiembrie, termen solicitare sprijin agricultura ecologica

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) reaminteste potenţialilor beneficiari că, potrivit  H.G. nr. 759/2010, modificata de  H.G. 769/2014 privind acordarea ajutoarelor specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014, cererile pentru sprijinul acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se depun până la data de 28 noiembrie 2014.

Ajutorul specific sub forma de plăţi anuale suplimentare se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).

Valoarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014, a fost suplimentată de la 7.050.000 euro, la 7.098.000 euro, din care: 5.798.000 euro pentru producţia vegetală şi 1.300.000 euro pentru producţia animală.

Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul  în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv. În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sector

Pentru anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) ,prevăzut la alin. (2), până la data de 5 decembrie 2014, faţă de termenul anterior de 15 octombrie.

Tot pentru anul 2014, controlul la faţa locului prevăzut la alin. (1) se efectuează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu data de 29 decembrie 2014. Plăţile pentru ajutorul specific anual se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;
 2. să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 3. să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

Beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, însoţită de următoarele documente:

 

 1. copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;
 2. copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 3. copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;
 4. copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pentru anul în care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 5. copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 6. copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine;
 7. o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele: a) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare; b) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
 8. angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
 9. adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru pajişti  permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.

 Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

La Centrul Judeţean Gorj al al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj), la aceasta dată au fost depuse un număr de 4 cereri în profil vegetal, cu dimensiunea exploataţiei cuprinsă între 0,30 ha – 5,0 ha.

 

            Director executiv,

dr. ing. Constantin Negrea

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.