Masura 8 – Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor

Măsura 8„Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”

Submăsura 8.1„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”

Măsura 8 – PDF

 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT –
 • Scopulin principal, reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă, prin sechestrarea carbonului, iar în secundar, creşterea diversităţii biologice prin refacerea habitatelor şi ecosistemelor locale, ameliorarea regimului hidric, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, atenuarea riscului la inundaţii, precum şi reducerea eroziunii eoliene a solului, în special în zonele de câmpie, şi reducerea eroziunii solului provocată de viituri în zonele de deal şi munte.
 • Obiectivul general al schemei de ajutor de stat este creşterea suprafeţei împădurite la nivel naţional prin:
 1. realizarea de trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole;
 2. realizarea de perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.

 

 1. TIPUL ȘI VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI
 • Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime:
 • Prima 1:
 • Costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire;
 • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi (denumită).
 • Prima 2:

Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere – anii 1-6 (în funcție de anul atingerii stării de masiv);

– Două lucrări de îngrijire a plantaţiei forestiere – anii 7 sau 8 și 10 sau 11;

– Compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi pentru o perioadă de 12 ani (pentru fiecare hectar: 190 euro + Cursul SAPS pentru ultima campanie – pentru sesiunea 1/2016 cursul utilizat este de 79,7392 euro).

 • Costurile standard se regăsesc în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul APIA apia.org.ro sau accesand link-ul http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_mic.pdf.
 • Alte costuri eligibile : dacă plantația este afectată de evenimente produse de factori biotici și abiotici:
 • Costuri pentru refacerea plantației (anul I) pentru suprafața afectată de factori biotici sau abiotici (maximum 75% din valorile costului standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei);
 • Costuri legate de lucrări de întreținere a plantației (anul I) pentru suprafața neafectată de factori biotici sau abiotici.

Condiții pentru eligibilitatea plăților în cazul evenimentelor produse de factori biotici și abiotici:

 • Evenimentul s-a produs înaintea realizării primei lucrări de întreținere;
 • Pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20% din totalul de puieţi plantaţi la nivel de u.a.;
 • Pentru suprafața afectată beneficiarul nu a mai solicitat refacerea plantației.

Iar beneficiarul:

 • Semnalează, în scris, aparitia evenimentului produs de factori biotici sau abiotici în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului la Garda Forestieră și APIA;
 • Prezintă actele doveditoare emise de autorităţile competente la APIA în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului;
 • Demonstrează că lucrările de înfiinţare a plantaţiei au fost planificate şi executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, integral pe fiecare u.a., după caz;
 • Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.
 • Deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi (în baza art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, conform prevederilor legislaţiei naţionale) la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (componentă a Primei 2).
 • Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect tehnic de împădurire, care înglobează toate costurile aferente Primelor 1 și 2 plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanțare de 12 ani, este de 7.000.000 euro.

 3.BENEFICIARII MĂSURII

 • Deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora;
 • Deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora;
 • În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se va acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2.

! Atenție: Persoanele juridice aflate în dificultate nu sunt eligibile pentru accesarea schemei (cu excepția Unităților Administrativ Teritoriale – UAT).

 4.ELIGIBILITATEA TERENURILOR

 • Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă), iar pentru acest teren să fi fost respectate în această perioadă, standardele de eco-condiţionalitate relevante.
 • Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezinta o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente si pajişti permanente, fiind identificabilă în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă).
 • Terenurile agricole şi neagricole definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la dispoziţia acestuia, pe toată perioada derulării contractului de finanţare;
 • suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha iar suprafața minimă a parcelei este de 0,1 ha;
 • suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha iar suprafața minimă a parcelei este de 0,1 ha.

 5.COSTURI NEELIGIBILE

 • Plantații cu arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
 • Plantații cu arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie;
 • Plantații cu arbori utilizați ca pomi de Crăciun.

LISTA ARBORILOR ȘI ARBUȘTILOR ELIGIBLI PENTRU ÎNFIINȚAREA DE PLANTAȚII FORESTIERE SE REGĂSESC ÎN GHIDUL SOLICITANTULUI PUBLICAT PE SITE APIAwww.apia.org.ro

 

LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN

Sesiunea de depunere reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia se pot depune cererile de sprijin de către potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru sesiunea 01/2016 a fost stabilită de către MADR pentru intervalul 21 noiembrie 2016, ora 9:00 – 31 martie 2017, ora 16:00.

ETAPELE PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT

 1. Solicitarea Notei de constatare la Centrul Județean APIA și identificarea suprafețelor în IPA Online;
 2. Notificarea solicitanților pentru eliberarea Notei de constatare inițiale;
 3. Măsurători APIA pe teren pentru suprafețele destinate împăduririi – participare proiectant și solicitant;
 4. Notificarea solicitanților pentru eliberarea Notei de constatare finale precum și a anexelor la Nota de constatare (Nota de constatare finală conține rezultatele măsurătorilor în teren);
 5. Întocmirea proiectului tehnic de împădurire;
 6. Prezentarea la APIA a shape-ului privind suprafețele din proiect cu delimitarea unităților amenajistice și a formulelor de împădurire pentru verificarea unităților amenajistice în funcție de limitele parcelelor din Nota de constatare;
 7. Obținerea de către solicitant a avizului Gărzii Forestiere privind Proiectul tehnic de împădurire precum și a Fișei rezumative a proiectului;
 8. Depunerea cererii de sprijin la APIA – online, împreună cu proiectul tehnic, avizul, Fișa rezumativă precum și a celorlalte documente însoțitoare prevăzute în formularul cererii de sprijin, în funcție de forma de organizare (persoană fizică, PFA, ÎI, persoană juridică de drept public sau privat, UAT);
 9. Evaluarea de către Centrul Județean APIA a cererilor de sprijin privind criteriile de eligibilitate și a cerințelor asimilate criteriilor de eligibilitate – etapă în care cererile sunt declarate eligibile sau neeligibile;
 10. Acordarea punctajului aferent pentru cererea de sprijin conform celor 5 principii de selecție – care se regăsesc în Ghidul solicitantului publicat pe site APIA și unde există și exemple de calcul; la această etapă participă numai cererile de sprijin declarate eligibile în etapa anterioară;
 11. Supracontrol AFIR asupra evaluărilor APIA precum și asupra punctajelor acordate;
 12. Selecția cererilor de sprijin în funcție de valoarea estimată a cererilor de sprijin și a punctajului obținut;
 13. Publicarea pe site APIA a raportului de selecție preliminar aprobat de MADR care conține cererile eligibile precum și punctajele obținute – Centrele județene APIA notifică solicitanții asupra rezultatelor (cerere eligibilă/neeligibilă și punctaj obținut) iar solicitanții au posibilitatea de contestare a rezultatelor evaluării și punctării dosarelor cererilor de sprijin;
 14. Soluționarea contestațiilor, verificarea soluțiilor APIA de către Comisia de contestații MADR și publicarea pe site APIA a Raportului de contestații aprobat de MADR; notificarea solicitanților asupra rezultatelor contestațiilor;
 15. Publicarea pe site a raportului final privind selecția – notificarea de către APIA a solicitanților asupra rezultatelor selecției: se comunică care sunt solicitanții admiși în sesiunea respectivă; solicitanții admiși sunt invitați la sediul APIA pentru încheierea contractelor de finanțare – formularul de contract se regăsește în Ghidul solicitantului publicat pe site APIA; în această etapă este necesară prezentarea cazierului juridic;
 16. După semnarea contractului de finanțare se poate iniția și finaliza înființarea plantației în termen de 2 ani de la semnarea contractului;
 17. La prima cerere de plată beneficiarii solicită: plata costurilor aferente proiectului tehnic de împădurire, plata costurilor aferente înființării plantației precum și plata aferentă primei lucrări de întreținere.

 Cererea de sprijin va fi depusă la Centrul Județean care a emis Nota de constatare

În cazul în care solicitanții au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, depun solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Județean unde a fost depusă cererea unică de plată. Dacă cererea unică de plată a fost depusă la un Centru Local APIA solicitarea se va depune la Centrul Judeţean de care aparţine Centrul Local respectiv.

În cazul în care solicitanții nu au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, depun solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Județean unde se situează terenul care este destinat împăduririi sau cea mai mare suprafață a acestuia.

În cazul în care solicitanții nu au cereri unice de plată pe suprafață depuse la APIA sau solicită accesarea măsurii 8 pe suprafețe noi, nedeclarate la APIA până la momentul depunerii solicitării, vor atașa la ”Solicitare” copii ale documentelor care dovedesc dreptul de utilizare a terenului.

             Nota de constatare

Solicitantul schemei de ajutor de stat demarează activitatea de întocmire a proiectului tehnic de împădurire numai după:

▪ identificarea/înscrierea prealabilă a terenului agricol/neagricol care urmează a fi împădurit în sistemul IPA online al APIA;

▪ obținerea Notelor de constatare eliberate de către APIA în baza ”Solicitării eliberării Notei de constatare” a potențialului beneficiar.

Formularul solicitării privind eliberarea Notei de constatare – este publicat pe site APIA și este editabil; identificarea, de către solicitant, a suprafețelor destinate împăduririi în IPA online gestionat de APIA; în această Notă de constatare se stabilește categoria de teren pentru fiecare parcelă – agricol sau neagricol, după cum urmează:

 

TERENURILE AGRICOLE: Parcelele încadrate în categoria teren agricol trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții:

 1. Parcela are categoria de folosință: teren arabil, culturi permanente sau pajisti permanente;
 2. Parcela a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015); prin parcelă declarată se înțelege parcela care este declarată în cererea unică de plată pe suprafață (C2014 și C2015):

▪ ca nesolicitată la plată (TAn, CPn, PPn);

▪ ca solicitată la plată (TA, CP, PP).

 1. Pe parcela destinată împăduririi au fost respectate standardele de ecocondiționalitate relevante în ultimii 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015).

TERENURI NEAGRICOLE – Parcelele destinate împăduririi se încadrează în categoria teren neagricol dacă se regăsesc în una din următoarele situații:

 1. a) Parcela nu are utilizare agricolă:
 • este identificată in LPIS, în bloc fizic agricol;
 • parcela nu a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015), sau în cel puțin unul din ultimii 2 ani (campanii integrale);
 1. b) Parcela are utilizare agricolă și:
 • are categoria de folosință Teren Arabil, Culturi Permanente sau Pășuni Permanente;
 • este identificată în LPIS, în bloc fizic agricol;
 • pe respectiva parcelă nu au fost respectate standardele de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani sau pe parcursul unuia dintre ultimii 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015)
 • sau
 • nu a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015), sau în cel puțin unul din ultimii 2 ani (campanii integrale).

Atenționare:

 • În cazul în care solicitantul declară terenul care urmează a fi împădurit într-un poligon neagricol (conform încadrării LPIS) suprafaţa parcelei/parcelelor nu poate face obiectul ajutorului de stat.

Nota de constatare – Notificări

Pentru eliberarea Notelor de constatare, APIA transmite solicitantului următoarele Notificări:

 • Notificarea 1 privind eliberarea Notei de constatare; prin Notificare solicitantul este anunțat că urmează măsurători pe teren efectuate de către APIA iar la acestea trebuie să fie prezent și proiectantul;
 • Notificarea 2 cu privire la eliberarea Notei de constatare finale (după măsurătorile pe teren) prin care solicitantul este anunțat că după întocmirea proiectului tehnic de împădurire și înainte de solicitarea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic, shape-ul suprafețelor cuprinse în proiect, diferențiate pe unități amenajistice se prezintă la APIA în vederea verificării respectării limitelor interioare ale parcelelor – cu această ocazie se eliberează de către APIA Nota de constatare 3; dacă prin crearea unităților amenajistice se modifică limitele interioare a parcelelor din Nota de constatare finală, proiectantul trebuie să respecte prevederile Ghidului solicitantului privind: categoria terenului din punct de vedere al formei de proprietate (de stat/ privat sau UAT), a încadrării acestuia în teren agricol sau neagricol precum și forma de relief;
 • noul shape va fi în format GIS – STEREO 70.

Terenurile constituite în perimetre de ameliorare în baza Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum și terenurile incluse în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale prevăzut în Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, nu fac obiectul sprijinului în baza prezentei scheme de ajutor de stat. Pentru verificarea includerii/neincluderii terenului în perimetre de ameliorare și în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, solicitantul va depune o cerere (model Anexa 13 din Ghidul solicitantului) la Garda Forestieră, în urma căreia aceasta va elibera avizul care confirmă îndeplinirea/neîndeplinirea acestor condiții.

 • Acest aviz este solicitat înainte de demararea proiectului tehnic de împădurire şi ulterior eliberării Notei de constatare de către APIA și reprezintă parte componentă a dosarului cererii de sprijin.
 • Situațiile în care nu se poate demara întocmirea proiectului pe anumite parcele în baza informațiilor IACS, a declarației solicitantului precum și a documentelor prezentate la solicitarea Notei:

▪ Suprafața terenului propus pentru împădurire în vederea realizării trupului de pădure este mai mică de 1 ha;

▪ Suprafața terenului propus pentru împădurire în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție este mai mică de 0,5 ha;

▪ Suprafața minimă a parcelei destinate împăduririi în vederea realizării de perdele forestiere de protecție este mai mică de 0,1 ha, cu excepția parcelelor componente ale unei perdele forestiere, care pot fi mai mici de 0,1 ha în cazul în care acestea asigură continuitatea perdelei,

▪ Suprafața minimă a parcelei destinate împăduririi în vederea realizării de trup de pădure este mai mică de 0,1 ha;

▪ parcelele destinate împăduririi se află în angajament de agromediu și climă;

▪ nu a fost declarată la APIA și se regăsește în poligon neagricol,

▪ parcelele destinate împăduririi se află în situaţii de suprapunere sau în instanță la momentul eliberării Notei de constatare;

▪ Pe numele solicitantului există o decizie APIA de recuperare definitivă a unui ajutor de stat iar această decizie de recuperare nu a fost executată 

ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE ÎMPĂDURIRE

Proiectul tehnic de împădurire se elaborează în baza prevederilor normelor tehnice 1 şi 2, fişei tehnice a măsurii 8, precum şi ale prevederilor Ordinului privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”.

Lista persoanelor fizice și a persoanelor juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domeniul „Informare publică”, categoria „Înregistrări – atestări”.     (http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).

Pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire se utilizează cuprinsul prezentat în Anexa 12 din Ghidul solicitantului.

Un proiect tehnic de împădurire poate cuprinde mai multe amplasamente de terenuri ce urmează a fi împădurite, precum și mai multe categorii de plantații forestiere realizate (trupuri de pădure şi/sau perdele forestiere de protecţie). Proiectarea lucrărilor de înființare, întreținere și îngrijire prin proiectul tehnic, precum și execuția acestora se realizează la nivel de parcelă/u.a.

Fiecare parcelă/u.a. va avea o singură formulă de împădurire și schemă de plantare aferentă.

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în Anexa 8 din Ghidul solicitantului.

Proiectul tehnic de împădurire (în două exemplare originale), împreună cu documentele anexate (cap.4 din Ghidul solicitantului) se depun în vederea avizării la GF care are arondat județul centrului județean APIA (Anexa 19 din Ghidul solicitantului) unde se va depune cererea de sprijin.

După emiterea avizului, GF înmânează solicitantului un exemplar, în original, al proiectului tehnic de împădurire împreună cu avizul (în două exemplare originale), Fișa rezumativă a proiectului tehnic (în două exemplare originale) precum și anexele la proiect, în copie. Solicitantul va depune, la APIA:

Proiectul tehnic de împădurire certificat de GF, un exemplar, în copie; beneficiarul are obligativitatea să prezinte, în cazul oricăror tipuri de controale, exemplarul original avizat de GF;

Fişa rezumativă a proiectului tehnic de împădurire, un exemplar, în original;

Avizul GF pentru proiectul tehnic de împădurire – un exemplar, în original.

Anexele la proiect, în copie.

 

Cererea de sprijin

      Un beneficiar poate depune o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, la Centrul Județean care a emis Nota de constatare

Cererile de sprijin sunt completate online, în aplicația pusă la dispoziție de către APIA și a Ghidului de utilizare care se regăsește pe site APIA; după printare, cererile pe hârtie sunt depuse la centrele judeţene APIA în perioada specificată pe site-ul www.apia.org.ro conform anunțului de lansare a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat. Anunţul conţine, de asemenea, informaţii referitoare la valoarea alocării financiare a sesiunii. Pentru sesiunea1/2016 alocarea este de 50.000.000 euro.

Dosarele Cererilor de sprijin sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de sprijin sau de către împuternicit, prin procură legalizată (în original), până la data de încheiere a sesiunii de depunere.

Dosarul cererii de sprijin conţine cererea de sprijin însoţită de proiectul tehnic de împădurire avizat de către Garda Forestieră (în original) şi anexele administrative.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate), copiile trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezentantul legal/împuternicitul acestuia.

Solicitanţii au obligaţia de a completa toate datele şi de a bifa toate spaţiile din Cererea de sprijin.

Solicitantul trebuie să rămână în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de sprijin în afara celui depus la Centrul Judeţean APIA.

 

DATE REFFERITOARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE:

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar, precum și a celor privind dreptul de proprietate şi/ sau de deţinere a terenurilor (documente precizate în formularul cererii de sprijin, în funcție de forma de organizare a solicitantului). Documentele privind dreptul de proprietate și/sau deținere a terenurilor vor fi însoțite de adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – Anexa 14 din Ghidul solicitantului.

În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

Organismul privat sau UAT trebuie să facă dovada gestionării terenurilor aflate în proprietatea statului pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare.

 

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ

– Categoria de teren: agricol / neagricol

– Localizare: câmpie, deal, munte

– Prima 1 și Prima 2 pentru fiecare parcelă:

            Prima 1:

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Dacă solicitantul este eligibil numai pentru acordarea Primei 1, va continua să implementeze prevederile Proiectului tehnic de împădurire referitoare la lucrările de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei şi va accepta controalele efectuate de APIA, AFIR, Garda Forestieră efectuate în acest sens (specificat în cererea de sprijin la cap.IV. Declarații și în Contractul de finanțare).

            Prima 2:

Defalcată pe cele 3 componente:

 • Întreținere
 • Îngrijire
 • Pierdere de venit – se acordă pentru 12 ani, pentru terenuri agricole și fermieri activi la momentul depunerii cererii de sprijin.

Prima 1 și Prima 2 sunt descrise, pe componente de sprijin, la cap. III.B. Din cerere – ”Valoarea publică estimată”

           

SELECȚIA CERERILOR DE SPRIJIN

Selecția dosarelor, inclusiv evaluarea acestora, se realizează în baza Ordinului MADR 362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru cererile de sprijin aferente schemelor de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” şi „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferente Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” şi Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) (ROF).

Principiile şi criteriile de selecţie; acordarea punctajelor; întocmirea rapoartelor individuale, pentru fiecare solicitant

Principiile şi criteriile de selecţie

Cererile de sprijin eligibile sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecarei cereri i se acordă un punctaj.

Se acordă punctaj numai cererilor eligibile.

Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie/criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea anuală disponibilă.

Principiile de selecţie vizează, în cazul în care valoarea totală a cererilor de sprijin aferente unei sesiuni de depunere depăşeşte alocarea financiară pentru acea sesiune, asigurarea tratamentului egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea resurselor financiare în conformitate cu obiectivul Strategiei de dezvoltare rurală referitor la gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice.

 

La stabilirea criteriilor de selecţie s-au avut în vedere următoarele principii:

 1. a) Principiul funcţiei de protecţie prin care se acordă prioritate realizării de perdele forestiere de protecţie în funcţie de suprafaţă;
 2. b) Principiul amplasării terenului, prin care se acordă prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri;
 3. c) Principiul mărimii plantaţiei, prin care se acordă prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare;
 4. d) Principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor, prin care se acordă prioritate împăduririi terenurilor situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare;
 5. e) Principiul diversităţii speciilor, prin care se acordă prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii de bază în compoziţie.

 

            Raportul de selecție preliminar

În termen de 3 zile de la primirea rezultatelor supracontrolului AFIR, centrele judeţene întocmesc „Raportul de selecţie preliminar „ şi îl transmit la Comisia Centrală de selecţie – APIA Central. Împreună cu Raportul de selecție preliminar, Centrele Județene transmit şi rezultatele eşantionului de supracontrol AFIR.

Raportul de selecție preliminar nu reprezintă decizia de finanțare.

Notificarea solicitanţilor se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet a Raportului. Sunt notificaţi toţi solicitanţii privind rezultatele procesului de selecție preliminar (solicitanți eligibili şi neeligibili) Anexa 15 – ”Model notificare APIA privind rezultatele selecției preliminare” din Ghidul solicitantului.

Criteriile de departajare

Punctajul cumulat al principiilor 1 – Principiul funcţiei de protecţie și 3 – Principiul mărimii plantaţiei;

Punctajul acordat pentru principiul 5;

Se utilizează ”Fișa centralizată a criteriilor de selecție”; se expun punctajele, pe coloane separate, pentru cele două criterii de departajare

În această etapă nu se efectuează departajare.

Departajarea se efectuează în rapoartele de selecție parțial și final.

 

            Soluționarea contestațiilor

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea și publicarea pe site-ul APIA a Raportului de selecție preliminar, Centrele județene APIA notifică solicitanții eligibili și neeligibili referitor la rezultatele selecției preliminare Anexa 15 din Ghidul solicitantului – Model notificare APIA privind rezultatele selecției preliminare din Ghidul solicitantului.

În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul APIA a Raportului de selecție preliminar, solicitanții pot depune contestații la Centrul județean unde a fost depusă cererea de sprijin – Formular tip contestație.

Se pot contesta următoarele:

– elemente legate de eligibilitatea cererii de sprijin,

– punctarea unui/unor criterii de selecție,

– valoarea estimată a sprijinului.

Sesizările care vizează alte elemente decât cele de mai sus sunt soluționate în regimul juridic aplicabil petițiilor și sesizărilor, cu termen de răspuns în 30 de zile calendaristice.

Contestația se înregistrează în Registrul de intrare-ieşire a documentelor la Centrul Județean. O copie a contestației se depune la dosarul cererii de sprijin.

 Atenționare: Pentru analiza și soluționarea contestațiilor nu se mai pot solicita documente suplimentare de la beneficiar. Orice documente suplimentare se solicită în etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate! După stabilirea status-urilor ”eligibil”/”neeligibil” nu se mai pot solicita documente în vederea acordării punctajului sau soluționării contestațiilor.

Termenul de analizare a contestațiilor de către CJ APIA/AFIR este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Termenul poate fi prelungit cu maximum 5 zile lucrătoare dacă suprafața propusă spre împădurire se află localizată în raza administrativă a cel puțin două județe.

În termen de 3 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul APIA a raportului de contestații, Centrele județene APIA notifică solicitanții cu privire la rezultatul contestației – Anexa 17 – ”Model notificare APIA privind rezultatul contestației” din Ghidul solicitantului.

 • Raportul de selecție final este aprobat de Directorul general al DGDR-AM PNDR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, după verificare de către serviciul de metodologie cu sprijinul serviciului de specialitate responsabil de submăsura în cauză din cadrul DGDR-AM PNDR şi comunică AFIR și APIA o copie a acestuia;
 • Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie final de către DGDR-AM PNDR, raportul este postat pe pagina de internet APIA;
 • În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului de selecţie final aprobat, APIA notifică solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie în vederea semnării contractului de finanțare.
 • În cazul în care valoarea publică a cererilor de sprijin eligibile, calculată conform prevederilor art. 6 alin. (4), se situează sub alocarea disponibilă pentru selecţia finală, APIA va propune pentru aprobare finanțarea tuturor cererilor de sprijin eligibile;
 • În cazul în care valoarea publică totală a cererilor de sprijin eligibile se situează peste alocarea disponibilă pentru selecţia finală, acestea se ordonează descrescător în funcție de punctaj;
 • Departajarea cererilor cu același punctaj

 

DERULAREA MĂSURII ÎN URMĂTORII ANI

 • După semnarea contractului de finanțare, beneficiarii au la dispoziție, conform Fișei măsurii, 2 (doi) ani pentru înființarea plantației.
 • Pentru următorii ani, beneficiarii depun anual la CJ APIA câte o cerere de plată.

Cererile de plată aferente Primei 1 (proiectul tehnic de împădurire și lucrările de înființare a plantației) și Primei 2 (lucrările de întreținere, îngrijire și compensațiile pentru pierderea de venit agricol, după caz) se vor depune la termenele comunicate de către APIA pe pagina de internet APIA, prin poşta electronică, prin afişare la sediile centrelor judeţene APIA şi la sediile primăriilor.

La prima cerere de plată se va solicita:

 • Plata costurilor referitoare la întocmirea proiectului tehnic de împădurire (componentă Prima1),
 • Plata costurilor aferente lucrării de înființare (componenta Primei1) și plata costurilor aferente lucrării de întreținere anul1 (componenta Primei 2) aferente parcelelor/u.a.-urilor pentru care a fost înființată plantația în proporție de 100%;
 • Pierderea de venit (componenta Primei 2) aferentă fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin și deținători de terenuri agricole.

Cererea de plată

 • Beneficiarii componentei Primei 2 referitoare la pierderea de venit agricol vor depune cereri de plată anual (chiar dacă nu solicită plata unor lucrări) la datele comunicate de către APIA.
 • Dacă la prima cerere de plată, beneficiarii nu au solicitat costurile aferente lucrărilor de înființare și întreținere anul 1 pentru întreaga suprafață din contractul de finanțare, aceștia sunt obligați să solicite diferențele de suprafață în anul următor ( a doua cerere de plată).
 • În caz contrar, beneficiarii vor suporta sancțiuni.
 • Lucrările de înfiinţare şi întreţinere, precizate în proiectul tehnic de împădurire, vor fi executate de persoane juridice sau sub îndrumarea persoanelor fizice atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii conform OM nr. 1763/2015 sau OM nr. 718/2010 pentru executarea lucrărilor menționate mai jos, cu precizarea că persoanele fizice au calitatea de diriginte de șantier, conform art.30, lit.e) din OM nr. 1763/2015.
 • Lucrările de înființare a plantației forestiere la nivel de parcelă/u.a. se vor realiza într-o singură perioadă, cuprinsă între 1 septembrie anul n – 30 aprilie anul n+1.

  Cererea de plată este însoţită de cel puțin următoarele documente:

 • Rapoartele de execuţie a lucrărilor avizate de către persoane fizice/juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru executarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic,
 • Ordinul de demarare a lucrării de înfiinţare pentru fiecare parcelă/u.a.;
 • Nota de constatare a finalizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru fiecare parcelă/u.a., emis de către persoane fizice/juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru executarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.
 • Documentele trebuie să conţină obligatoriu data demararii lucrării de înfiinţare respectiv data finalizării înfiinţării.

Alte aspecte privind cererea de plata

 • Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale sau în situaţia în care plantaţia forestieră este afectată de apariţia unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%.
 • Cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale sau în situaţia în care plantaţia forestieră este afectată de apariţa unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, beneficiarul poate depune cererea de plată după data limită stabilită, cu aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare de întârziere. Sancţiunile se aplică la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea devine inadmisibilă.
 • În cazul în care fenomenul asociat cazului de forța majoră conduce la pierderea a peste 80% din numărul total de puieți la nivel de parcelă/u.a., în condițiile în care beneficiarul a planificat și executat lucrările în conformitate cu prevederile legislației din domeniul forestier, acesta poate solicita excluderea parcelei/u.a. respective din contractul de finanțare, fără recuperarea plăților efectuate (prin închieierea unui Act adițional la Contractul de finanțare). La verificarea respectării condiției de menținere a punctajului de selecție, caracteristicile parcelei/u.a. excluse din contract vor fi cele de la momentul calculării punctajului de selecție inițial.
 • În cazul în care fenomenul asociat cazului de forța majoră conduce pentru parcela/u.a. afectată la pierderea unui număr de puieți cuprins între maximum 80% (conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1653/ 2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor) și minimum procentul aferent diferenței dintre 100% și procentul reușitei considerate ”bună” (conform OM 1653/2000), în condițiile în care beneficiarul a planificat și executat lucrările în conformitate cu prevederile legislației din domeniul forestier, cu excepția cazurilor în care forța majoră nu conduce la imposibilitatea refacerii plantației pe terenul respectiv, aceasta va trebui refăcută de beneficiar în prima perioadă de plantare (1 septembrie anul n – 30 aprilie anul n+1);
 • Se va utiliza aceeași formulă de împădurire, cu excepția cazurilor în care proiectantul, cu confirmarea GF, consideră că este necesară utilizarea unei noi formule de împădurire.
 • În cazul în care verificarea pe teren a GF are loc după apariția fenomenului asociat cazului de forța majoră, dar înainte de refacerea plantației, beneficiarul nu va fi sancționat pentru nerespectarea procentului de reușită pentru parcela/u.a. respectivă.
 • La verificarea respectării condiției de menținere a punctajului de selecție pentru anul în care a avut loc fenomenul asociat cazului de forța majoră, în condițiile în care plantația nu a fost refăcută, caracteristicile parcelei/u.a.e afectate vor fi cele de la momentul calculării punctajului de selecție inițial.

 

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.