PNDC in sector zootehnic – bovine/ovine/caprine – 2012

Sprijinul financiar de la bugetul de stat se acordă numai pentru activităţile care nu sunt finanţate din fonduri alocate de Uniunea Europeană.

vacutele

1. Plăţi naţionale directe complementare (PNCD), în conformitate cu OUG 125/2006.
Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. PNCD se acordă pentru specia bovină şi ovină/caprină, astfel:
1.1. Prima pe exploataţie pentru specia bovină.
1.2. Prima pe cap de animal pentru specia ovină/caprină.

Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic specia bovine se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care deţin, cresc şi exploatează animale identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

 Producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiţii generale de acordare:

să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

– să fie înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cod unic de identificare (Registrul unic de identificare);

să depună, în perioada 15 mai – 30 iunie 2012, o cerere de solicitare a primei pe exploataţie la centrul local/judeţean A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz;

să respecte condiţiile specifice de eligibilitate;

– animalele pentru care solicită primă să fie identificate şi înregistrate conform actelor normative aflate în vigoare (legislaţiei ANSVSA).

 Beneficiarii şi condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea primei pe exploataţie specia bovine sunt producătorii agricoli înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de:

1.31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

2.31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

3.31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

4. 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

5. 30 aprilie 2012, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 15 iulie 2011-30 aprilie 2012, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 30 aprilie 2012;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 30 aprilie 2012;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Pot beneficia de prima pe exploataţie şi persoanele fizice care în cursul anului 2012 şi-au schimbat forma juridică conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi care figurează înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la datele de referinţă cu exploataţii de minimum 3 capete de bovine, cu vârsta acestora de minimum 6 luni.

 Documente necesare:

a)   copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate / cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 februarie 2009-31 ianuarie 2010/ 1 februarie 2010-14 iulie 2011/15 iulie 2011-30 aprilie 2012;

c) declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011 pentru situaţiile prevăzute în art. 2 pct. 2, 3, 4 şi 5, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor, aşa cum este prevăzut în art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

d) copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

e)   dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul;

f)   dovada contului bancar (extras de cont).

 Plăţi Naţionale Directe Complementare sector zootehnic speciile ovine/caprine

 Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic speciile ovine/caprine se acordă pentru femele ovine şi/sau femele caprine, o singură dată pe an, producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care deţin, cresc şi exploatează animale identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Condiţiile generale de acordare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic speciile ovine/caprine

Pentru a beneficia de plata naţională directă complementară – sector zootehnic, speciile ovine/caprine, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarelor condiţii:

– efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

– să fie înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);

să depună, în perioada 9 aprilie – 18 mai 2012, o cerere de solicitare a primei pe cap de animal la centrul local/judeţean A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz,

– atât pentru solicitarea cererilor pretipărite prin reprezentantul asociatiei crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, cât şi pentru depunerea cererilor la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, solicitanţii trebuie să-şi dea acordul scris asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

– cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă;

  să respecte condiţiile specifice de eligibilitate;

să menţină animalele (ovinele, caprinele) în perioada 21 mai – 20 august 2012 la adresa menţionată în cerere, în vederea controlului şi supracontrolul la faţa locului;

– să fie de acord cu controlul şi supracontrolul la faţa locului de către persoanele desemnate prin decizia directorului Centrului Judeţean A.P.I.A., să le permită accesul în exploataţie, precum şi toate verificările necesare efectuate de către autorităţile competente pentru controalele privind prima pe cap de animal pe care o solicită.

Animalele pentru care solicită primă să fie identificate şi înregistrate conform legislaţiei specifice în domeniu.(legislaţiei ANSVSA) după cum urmează:

– animalele născute până la data de 31 decembrie 2007 cu o crotalie auriculară simplă;

–  animalele născute în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009 cu două crotalii auriculare simple;

– animalele născute după data de 1 ianuarie 2010 să fie identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică.

 Beneficiarii şi condiţiile de eligibilitate pentru sprijinul acordat speciilor femele ovine/femele caprine

Pentru anul 2012, prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b)        efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie identificat conform legislației în domeniu şi să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c)         efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;

d)        cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

 

Documente necesare:

a)   copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate / cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b)   dovada înscrierii în evidenţa A.P.I.A. cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către A.P.I.A. în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;

c)    dovada contului bancar (extras de cont).

Valoarea sprijinului financiar, atat pentru specia bovina, cat şi pentru specia ovine/caprine, va fi stabilita prin hotarare de guvern, în funcţie de numarul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor.

Legislatie:

OUG 125/2006 – pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
OMADR 295/2008 – pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Ordinul MADR nr.215/2010 pentru stabilirea modului de implementare a criteriilor de eligibilitate si termenii de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MADR nr. 98/ 2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.