Renta viagera

RENTA VIAGERA

 Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura plateste renta viageră agricolă si gestioneaza documentatia specifica. Sursa de finantare: bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Renta viagera agricola instituită prin Legea 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, constă în suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.

Termene  

 În vederea vizării carnetului de rentier, solicitantul trebuie să se prezinte la oricare centrujudeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 31 august a fiecărui an.

  Cuantum

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de  Banca Naţională Română, aşa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, din anul pentru care aceasta se datorează.

Beneficiari 

În conformitate cu art. 4 al Ordinului nr. 1272/26503/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiază de renta viageră agricolă :

a) persoana fizică având vârsta de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenurile cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul (cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare), după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medical şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul (cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare), după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Incapacitatea de a munci se dovedeşte cu decizie de la comisia de expertiză medicală, document care va fi prezentat în fiecare an, cu excepţia persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează nerevizuibil, la vizarea carnetului de rentier. Dacă nu s-a împlinit termenul efectuării unui nou examen medical, la vizare se prezintă ultima decizie.

c) persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, care pot cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991;

d) persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.                 

 Condiţii pentru acordare

Acordarea vizei anuale se poate face doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) rentierul să se prezinte personal sau prin mandatar/curator/tutore la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 31 august a fiecărui an, cu BI/CI în original, pentru vizarea carnetului;

b) rentierul să completeze şi să depună declaraţia pentru obţinerea vizei anuale Anexa nr. 1 din prezentul manual de procedură;

c)  în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, să prezinte decizia de la comisia de expertiză medicală în original şi în copie, în vederea certificării de către CJ;

 Nu au această obligaţie persoanele pensionate pe caz de boală, prevăzute la lit. c), care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizia de la comisia de expertiză medicală se consemnează nerevizuibil.

d) terenurile agricole situate în extravilan însumate să nu depăşească 10 ha, suprafaţa maximă pentru care se poate plăti renta viageră;

Dacă se constată că rentierul a dobândit, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, indiferent de modul de dobândire, şi alte suprafeţe de teren agricol extravilan, iar acestea cumulate în timp depăşesc limita de maximum 10 hectare, renta se va acorda pentru perioada în care s-au îndeplinit condiţiile legale, respectiv până la data la care s-a depăşit această limită.

 e) în cazul arendării, terenul care face obiectul rentei trebuie să fie arendat continuu, întreg anul calendaristic;

Contractul de arendare trebuie să fie în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.

În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract de arendare, considerându-se astfel continuitate în arendare. Astfel, dacă între data încetării unui contract de arendă şi data încheierii unui nou contract trec mai mult de 30 zile calendaristice, renta viageră agricolă nu se va plăti pentru anul respectiv, nefiind îndeplinită condiţia continuităţii.

Pentru contractele de arendare care au avut termen limită de expirare anterior datei de 01.10.2011, puteau fi încheiate până la data de 30.09.2011 inclusiv, acte adiţionale prin care se prelugea perioada de valabilitate a acestora şi/sau se stipula modificarea suprafeţelor iniţial arendate. Pentru contractele de arendare încheiate în baza Legii arendării nr. 16/1994 care au termen de expirare la data de 01.10.2011 sau ulterior, puteau fi încheiate acte adiţionale pentru prelugirea perioadei de valabilitate numai până la data de 30.09.2011 inclusiv.  Începând cu data de 01.10.2011, moment la care sunt aplicabile prevederile Codului civil, aprobat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, pentru contractele de arendare încheiate în baza Legii arendării nr. 16/1994 care au avut termen de expirare la data de 01.10.2011 sau ulterior, perioada de valabilitate a acestora nu poate fi prelungită prin act adiţional. Trebuie încheiate noi contracte de arendare, în termen de 30 de zile de la data expirării contractelor de arendare încheiate iniţial, pentru a avea continuitate în arendare.

Suprafeţele arendate prin contracte de arendare încheiate anterior sau după data de 01.10.2011 pot fi modificate prin încheierea de acte adiţionale în orice moment, până la data expirării termenului de valabilitate a contractului de arendare.

Pentru a demonstra că respectivul contract de arendare încheiat la data de 01.10.2011 sau ulterior, nu face obiectul şi al unui alt contract de arendare în acelaşi timp, rentierul agricol va prezenta la Centrul judeţean A.P.I.A. contractul de arendare înregistrat la Consiliul local al primăriei pe raza căruia se află terenul.

În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

 Documente care se depun la vizarea carnetului de rentier în perioada 01 martie – 31 august a fiecărui an.

 Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, anual, în perioda 1 martie – 31 august  inclusiv, la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.

a) Solicitantul (rentierul agricol) trebuie să prezinte următoarele documente:

–  carnetul de rentier agricol;

–  actul de identitate în original al rentierului (cand se prezinta personal);

– document coordonate bancare (opţional);

– contract/e de arendare existente la dosar;

– decizia de la comisia de expertiză medicală  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie;

– declaraţie pentru obţinerea vizei anuale ( formular tip de la APIA) 

În plus, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, gradele de invaliditate I şi II, solicitantul (rentierul agricol/ mandatarul/curatorul/tutorele) trebuie să prezinte şi să depună în copie, decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil).

 b) În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

–  actul de identitate al mandatarului în original şi în copie;

–  procură specială autentificată, în original şi în copie.

c) În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin curator, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

– curatela instituită de instanţa de tutelă, în original şi copie;

– actul de identitate în original şi copie al curatorului;

d) În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin tutore, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

– hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original şi copie;

– actul de identitate în original şi copie al tutorelui;

Legislatie:

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificarile ulterioare;

 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

 OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viagera agricola” Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

1 Comentariu pentru “Renta viagera”

 1. CASTRAVETE GHEORGHE spune:

  Stimati TOVARASI , NICI PANA LA ACEASTA DATA SI ORA N-AM PRIMIT PENSIA -DE RENTA VIAGERA CI MI SE CUVINE PTR. ANUL 2014

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.