Schema de plata unica pe suprafata – SAPS

saps2SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) – constă in acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie).
Conform OUG nr. 125/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul Unic de identificare – R.U.I. (element component al Sistemului Integrat de Administrare şi Control-I.A.C.S.),  conform Ordinului MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună)  administrat de APIA ,   să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească condiţii generale de eligibilitate (art. 7, alin. 1 din OUG nr. 125/2006, cu modificarile si completarile urmatoare):

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
Atenţie! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0,3 ha –teren arabil şi o parcelă de 0,1 ha, exploataţia este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0,1 este vie, livadă, pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuşti fructiferi/ hamei.

Atenţie! Pentru categoria de folosinţă Grădini familiale-G suprafaţa minimă eligibilă a parcelei este de 0,3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă: CP, TA, etc). Culturile înscrise de fermier în cerere cu această categorie de folosinţă vor beneficia de plata SAPS dacă parcela respectivă are suprafaţa minimă de 0,3 ha şi de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele care în mod normal aparţin TA (deci fără CP, PP şi VI).

b. să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează, nedeclararea intregii suprafete utilizate atrage dupa sine sanctiuni;
c. să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;
d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
e. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

 II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

 III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

 IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

 V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;
g. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
i. să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;
j. să comunice în scris, în termen de 10 zile, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

 

Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/ înstrăinat. Aşadar, suprafeţele arendate/ înstrăinate nu fac obiectul cererii unice de plată pe suprafaţă conform punctul 3 din partea III.1. Angajamente şi declaraţii.

Programul de prezentare a hărţilor digitale din baza de date LPIS se accesează aici.

Fermierii şi instituţiile abilitate  vor primi contul de utilizator şi parola de la centrele judeţene/locale APIA.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.