Scheme de plati nationale directe complementare – PNDC- sector vegetal

Plăţile naţionale directe complementare – PNDC – sunt plăţile care suplimentează, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Sursa de finanțare se asigură din bugetul național.

Plăţile naţionale directe complemetare se acordă cu respectarea condiţiilor generale SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective, conformcu prevederile OUG 125/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, OMADR nr. 246/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,R. nr.73/2009 cu modificarile si completarile ulterioare:

Plata decuplată naţională directă complementară la SAPS pentru culturi situate în teren arabil – PNDC 1

Se acordă o plată naţională directă complementară la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, bob, lupin dulce şi linte), plante industriale (floarea soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Parcela cultivată să fie de minim 0,3 ha.

Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.

Plata naţională directă complementară pentru in pentru fibră – PNDC 2 şi pentru cânepă pentru fibră – PNDC 3

Pentru in si cânepă, se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate (conform art. 10, alin. (2) din Ordinul MADR nr. 246/2008, cu ultimele modificari si completari):
a) culturile de in şi cânepă să fie amplasate pe parcele agricole de minim 0,3 ha;
b) cererea de sprijin financiar să fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă care se vor păstra la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti, al A.P.I.A., după caz;
c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 02 iulie 2012 inclusiv, fără penalități conform art.13 al Regulamentului CE nr. 1122/2009 și până la 27 iulie 2012 inclusiv cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere;

d) culturile de cânepă trebuie sa fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.

e) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A., până la data de 3 septembrie 2012 inclusiv fără penalităţi şi 28 septembrie 2012 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare următoarele documente:

    1.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, iar pentru cultura de in, certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumparare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă.

     2.copie a contractului/angajamentului încheiat între producătorul agricol şi prim-procesator.

     3.copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră.

g) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie 2012 inclusiv fără penalităţi şi 26 noiembrie 2012 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura fiscală, bon fiscal sau altele asemenea.

h) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate si transmit Laboratorului regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.

I) Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite MADR şi APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.

Conform art. nr. 1, 2 din Regulamentului CE 1124/2008, soiurile eligibile pentru plăţile directe sunt cele enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă. “Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” unde se regăsesc soiurile de cânepă eligibile pentru plăţi directe pentru anul 2012 poate fi vizualizat pe site-ul: ec.europa.eu.

  Plata naţională directă complementară pentru tutun – PNDC 4

Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate (conform art. 10 alin. (3) din Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare):

 a) producătorul agricol/ grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului, trebuie să depună la A.P.I.A. cererea unică de plată pe suprafaţă. Pot beneficia de plata naţională directă complementară în sectorul vegetal, decuplată de producţie, pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii în cadrul SAPS, din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa, stipulate la art. 7, alin.1, lit.a) din OUG nr. 125/2006, cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar la căsuţa pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului PNDC4, conform prevederilor din formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

b) producatorul agricol individual sau grupul de producatori trebuie sa incheie contractul de cultura cu un prim-procesator, sa il inregistreze la directia pentru agricultura judeteana (DAJ), respectiv a municipiului Bucuresti si apoi sa il depuna la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A.

Contractul trebuie sa fie incheiat pana la data de 30 aprilie a anului de recolta si sa fie depus la A.P.I.A. pana cel tarziu la data de 30 iunie a anului de recolta inclusiv, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători.

d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator.

e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului.

f) un producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători.

g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 2 mai 2013 inclusiv fără penalităţi şi 27 mai 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, declaraţia de livrare a tutunului livrat, care trebuie să conţină şi viza reprezentantul desemnat al Serviciului inspecţii, implementare politici şi statistici agricole din cadrul DAJ, pentru atestarea calităţii tutunului livrat.

h) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate aşa cum sunt prevăzute în anexa III a Regulamentului CE nr. 2848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CEE nr. 2075/1992 privind sistemul de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutun brut.

i) suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă, sunt supuse controlului de către organismele de control ale MADR şi ale APIA.

 Plata naţioală directă complementară pentru hamei – PNDC 5

Se acordă o plată directă naţională complementară în sectorul vegetal, decuplată de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate conform art.10 alin. (4) din Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

a. suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;

b. sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură recunoscute pentru certificarea denumirii de origine conform Ordinului MAAP nr. 623/2002 şi Ordinului MAPDR nr. 440/2009;

c. DAJ judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DAJ judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

d. producătorul agricol trebuie să depună în termen la APIA documentele doveditoare specifice;

e. plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma controalelor.

 Zonele de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine sunt:

• zona I de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Huedin-Gherla-Cluj-Napoca, din judeţul Cluj, Saschiz-Albeşti şi Acăţari, din judeţul Mureş, Rupea-Criţ, din judeţul Braşov;

• zona a II-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Dumbrăveni – 235 ha, Laslea – 60 ha, Valchid – 61 ha , Slimnic – 224 ha, Şura Mică -160 ha, din judeţul Sibiu, Sighişoara – 265 ha, Daneş – 83 ha, Cheţani – 197 ha, din judeţul Mureş;

• zona a III-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Aiud-Rădeşti, din judeţul Alba, Oraştie – Aurel Vlaicu , din judeţul Hunedoara.

 Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora:

– contract de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei, înregistrat la DADR judeţeană, fără penalizări până la data de 15.10.2012 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 16.10.2012 – 09.11.2012 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale). Depunerea acestui document justificativ după data de 09.11.2012 determină respingerea de la plată a acestei scheme;

 – proces-verbal înregistrat la DAJ care certifică faptul că suprafaţa cu hamei, pentru care se solicită sprijin financiar, a fost recoltată: fără penalizări până la data de 03.12.2012 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 04.12.2012 – 28.12.2012 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale). Depunerea acestui document justificativ după data de 28.12.2012 determină respingerea de la plată a acestei scheme.

 Contractele precizate anterior încheiate după caz, între producătorul agricol şi procesator / prim-procesator / cumpărător, pentru plăţile naţionale directe complementare prevăzute anterior vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a. data de încheiere a contractului;

b. datele de identificare a părţilor contractante;

c. anul de piaţă pentru producerea şi valorificarea producţiei, după caz;

d. numărul autorizaţiei unităţii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului şi cânepei pentru fibră;

e. numărul autorizaţiei de cultivare, în cazul culturii de cânepă pentru fibră;

f. numărul unic de înregistrare al producătorului agricol în RUI;

g. suprafeţele cultivate exprimate în hectare cu două zecimale şi detaliile de identificare a acestor suprafeţe

h. în cazul unui grup de producători, lista nominală cu producătorii agricoli pe care îi reprezintă şi suprafeţele aferente fiecăruia, anexă la contract;

i. varietatea cultivată în cazul culturilor de tutun, cânepă pentru fibră;

j. cantităţile contractate în tone cu trei zecimale;

k. alte elemente convenite între părţi.

 Contractele vor avea viza D.A.J. care va certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare care se prezintă în original la APIA.

Conform art.7 din OM-MADR nr. 67/2011 de completare şi modificare a OM-MADR nr 246/2008, (5) suprafeţele determinate în anul 2009 de către A.P.I.A. pentru grupurile de plată in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, sunt considerate suprafeţe de referinţă eligibile pentru plaţile naţionale directe complementare decuplate de productie pentru aceste culturi.

 Plăţile naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, aferente campaniei 2010 se acordă produc[torilor agricoli care depun cerere unică de plată pe suprafaţă, bifează rubricile pentru aceste plăţi şi:

a) au beneficiat de aceste plăţi în anul de referinţă 2009 şi cultivă în continuare aceste culturi; sau

b) solicită sprijin pentru aceste culturi începând cu anul 2010, caz în care primul an de solicitare devine an de referinţă pentru suprafeţele determinate la plată.

În cazul prevăzut la lit. a), suprafeţele parcelelor determinate în anul 2009 sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii plăţilor naţionale directe complementare decuplate de producţie începând cu anul 2010. În cazul prevăzut la lit. b), plăţile nationale directe complementare se acordă fermierilor în conformitate cu datele menţionate în cererea unică de plată pe suprafaţă depusă la A.P.I.A.

Sumele cuvenite de plată se calculează astfel: se compară suprafaţa determinată în anul în curs cu suprafaţa determinată în anul de referinţă, alegându-se valoarea minimă dintre acestea.”

Plata naţională directă complementară pentru sfecla de zahăr – PNDC 6


Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr, decuplată de producţie, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate:

a. depun la centrul local al A.P.I.A. cerere unică de plată în termen în care bifează SAPS şi PNDC 6;

b. suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr;

c. producătorul agricol încheie în termen, înregistrează şi vizează la DAJ şi depune în termen la APIA documentele doveditoare specifice;.

d. plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie, se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, încheiat în anul în curs.

Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora sunt:

 • contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr fără penalizări până la data de 15.05.2012 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 16.05.2012 – 11.06.2012 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale). Depunerea acestui document justificativ începând din data de 12.06.2012 determină respingerea de la plată a acestei scheme. Acesta se prezintă în original la APIA, funcţionarul APIA păstrând la dosar o copie “conform cu originalul” a acestuia.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2019 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.