ANUNT – organizare concurs de promovare pentru 2 funcții publice de conducere vacante

08.07.2021

ANUNT

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA – CENTRUL JUDETEAN GORJ,  cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92,  organizeaza concurs de promovare pentru 2  funcții publice de conducere de șef birou, vacante, după cum urmează:

 1. Șef birou Centrul Local Targu-Jiu
 2. Șef birou Centrul LocalMotru

Data desfașurării concursului de promovare:

Concursul se desfăşoară la sediul APIA – A.P.I.A. C.J. Gorj , B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu, astfel:

-probă scrisă (în data de 09.08.2021 ora: 10ºº)

-interviu (la o dată ce se va stabili ulterior).

 Locul desfășurării  concursului: Concursul se desfăşoară la sediul APIA – A.P.I.A. C.J. Gorj , B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu, jud. Gorj.

   Observații concurs:

-Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – A.P.I.A. C.J. Gorj , B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apia.org.ro), respectiv în perioada 08.07.2021-27.07.2021, și conțin:

 1. Formularul de înscriere – Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, în format letric
 1. Curriculum vitae – model comun european;
 2. Copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. Cazierul administrativ;
 2. Dosar de plastic cu şina.

-Durata normală a timpului de lucru: 8h/zi, respectiv 40h/săptămână;

-Persoana de contact: Ecaterina Claudia Vijulan, responsabil RU; Tel. 0253/213035, Fax: 0353/814276; e-mail: claudia.vijulan@apia.org.ro

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.483, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

-Să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;

-Să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate de 5 ani;

-Să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării funcţiei publice, şi anume: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta;

-Să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în conditiile legii.

 

anunt concurs promovare-conditii-bibliografie-tematica-formulare – document word

Anunt concurs promovare sefi birou – document scanat pdf

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.