Anunț organizare concurs – funcție publica de execuție vacanta

23.12.2021

ANUNŢ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul Judeţean Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj, scoate la concurs de recrutare funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Compartimentului juridic și relații cu publicul.

Postul este cu durată normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj și constă în:

-probă scrisă în data de 26.01.2022  – ora 1000

-interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

                               

 • Condiţii de participare pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal-Compartimentul juridic și relații cu publicul

Condiţii generale:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1), coroborat cu art.613 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani.

 

 • Loc desfășurare concurs:

Concursul se va desfăşura la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, bld. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, județul Gorj

 • Observații concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92,  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apiagorj.ro), conform prev. Art. 49 alin. 1 din Hotărârea nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv în perioada 23.12.2021-11.01.2022.

Accesul candidaților în incinta APIA -Centrul Județean Gorj se va face cu respectarea prevederilor art. 29 pct. 5 din Hotărârea nr. 91/22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2.

Persoana de contact:

Ninu Carmen-Gabriela, responsabil RU; Tel. 0735187817, e-mail: carmen.ninu@apia.org.ro

Vijulan Ecaterina-Claudia, responsabil RU; Tel. 0721377863, e-mail: claudia.vijulan@apia.org.ro.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 

1.Formularul de înscriere;

(Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, în format letric)

2.Curriculum vitae – model comun european;

3.Copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

4.Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5.Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 1. Cazierul judiciar;

8.Declaratia pe propria raspundere, prin completarea  rubricii corespunzatoare  din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste  lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

 1. Dosar de plastic cu şina.

(Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs).

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai jos trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii, bibliografie, tematică, formulare pot fi accesate în documentele de mai jos:

Anunt concurs cons principal

Anunt concurs de recrutare consilier principal

Comentarii inchise.

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2022 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.