Compartimentul juridic

COMPARTIMENTUL JURIDIC

extras din ROF 2018

Art. 16. (1) Compartimentului juridic este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) analizează şi avizează pentru legalitate deciziile directorului executiv privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi/sau a raporturilor de muncă ale personalului centrelor judeţene;

b) avizează pentru legalitate contractele care angajează fonduri din bugetul centrelor judeţene (contracte de achiziţii, contractele de prestări servicii, contractele de închiriere, furnizare de energie electrică, apă, gaze etc.) şi care privesc activitatea proprie a acestora;

c) acordă consultanţă juridică pe aspecte ce privesc dosarele de subvenţii sau alte forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii finanţate de la bugetul de stat şi din fondurile europene;

d) acordă consultanţă juridică la cerere, pentru serviciile de specialitate şi birourile centrelor judeţene;

e) întocmeşte şi transmite raportarea trimestrială a litigiilor către Direcţia Juridică din cadrul APIA – aparat central;

f) avizează pentru legalitate răspunsurile/notele/actele administrative elaborate de către serviciile de specialitate şi birourile din cadrul centrelor judeţene, la solicitarea acestora;

g) avizează pentru legalitate notificările, actele adiţionale, convenţiile sau oricare alte documente cu caracter juridic, întocmite de către serviciile de specialitate şi birourile din cadrul centrelor judeţene;

h) redactează şi transmite răspunsurile la corespondenţa specifică activităţii juridice, cum ar fi: memorii, petiţii, adrese etc;

i) urmăreşte apariţia în Monitorul Oficial a actelor normative cu relevanţă pentru activitatea Agenţiei, semnalează conducerii centrelor judeţene şi serviciilor de specialitate prevederile aplicabile şi ţine evidenţa monitoarelor oficiale;

j) verifică respectarea reglementărilor naţionale şi europene referitoare la achiziţiile publice;

k) participă la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia directorului centrului judeţean;

l) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale centrului judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi a tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale, în baza delegaţiei de împuternicire;

m) formulează şi promovează acţiuni civile, comerciale, de contencios administrativ, în litigii de muncă, asigurări sociale şi de altă natură, potrivit legii, la solicitarea directorului executiv al centrului judeţean;

n) formulează şi promovează apărările, căile de atac ordinare şi extraordinare, precum şi orice alte acte de procedură în litigiile în care centrele judeţene sunt parte;

o) colaborează cu serviciile de specialitate în vederea întocmirii actelor de procedură, pe baza documentaţiilor complete puse la dispoziţie de către acestea;

p) întocmeşte şi actualizează evidenţele privind litigiile centrului judeţean;

q) formulează acţiuni de recuperare a creanţelor centrului judeţean, provenite de la bugetul de stat;

r) asigură activitatea de consiliere etică la nivelul centrului judeţean în conformitate cu prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;

s) asigura secretariatul  Grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la implementarea standardelor de control intern/managerial în conformitate cu prevederile prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

t) la solicitarea APIA – central, consilierul juridic va reprezenta interesele APIA – central în faţa instanţelor de judecată, în baza împuternicirii numită „DELEGAŢIE”;

u) arhivează documentele specifice activităţii;

v) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;

w) personalul de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;

x) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.

y) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei de consilier juridic, stabilite de conducătorul ierarhic.

(2) Cu aprobarea directorului executiv, poate îndeplini şi atribuţii şi responsabilităţi cu privire la asigurarea relaţiei cu mass-media şi la promovarea imaginii Centrului judetean, dintre care enumerăm:

a) colaborează cu Serviciul Relaţii cu Publicul şi Comunicare din cadrul aparatului central;

b) sprijina promovarea imaginii Agenţiei la nivel judeţean şi local;

c) întreprinde acţiuni periodice în vederea asigurării transparenţei şi clarităţii mecanismelor financiare gestionate de APIA, precum şi a criteriilor de selecţie a beneficiarilor acestor mecanisme.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.