Centrele locale

 CENTRELE LOCALE

extras din ROF 2018

Art. 26. Centrele locale sunt subordonate directorilor executivi adjuncți în conformitate cu responsabilităţile stabilite de directorul executiv al centrului judeţean.
Art.27. Specialiştii din centrele locale au următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică, respectiv informarea fermierilor, la sediul instituției și prin e-mail sau telefon, privind drepturile și obligațiile pe care le au în vederea accesării măsurilor/schemelor de plată derulate din fonduri europene (FEGA,FEADR) și de la bugetul național;
b) asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile acestora conform Politicii Agricole Comune în general și acordarea sprijinului, în special, în cadrul schemelor de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii( sector vegetal și zootehnic);
c) aplică prevederile manualelor de proceduri privind depunerea, înregistrarea, controlul, supracontrolul, calcularea și aprobarea plăților pentru schemele de plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic), masuri de dezvoltare rurala;
d) înregistrează fermierii în baza de date Registrul unic de identificare al fermierilor (RUI) și asigură întreținerea acestuia;
e) primesc dosarele pentru cererile unice de plată pentru schemele de plați directe și ajutoare naționale tranzitorii( sector vegetal și zootehnic), depuse de către fermierii cu ferme de până la 50 ha, precum și eventualele modificari ale cererii de plata;
f) realizează controlul administrativ formal (vizual) al cererilor unice de plată conform listei de verificare;
g) asigură administrarea corectă şi unitară a întregului proces/flux de lucru (completare, înregistrare, depunere/primire, operare şi verificare în baza de date I.A.C.S., gestionare erori constatate, controale administrative vizuale şi încrucişate- în format hârtie şi electronic – a cererilor unice de plată pe suprafaţă şi a documentelor aferente acestora);
h) realizează controlul administrativ în baza de date IACS ;
i) realizează al doilea control pentru toate cererile depuse si întocmeste procesul-verbal pentru cel de-al doilea control (D1);
j) realizeaza supracontrolul pentru cererile de plata cu D1 acceptat si intocmesc procesul-verbal A1;
k) notifică fermierii în vederea soluţionarii cazurilor de supradeclarare şi a eventualelor nereguli, inclusiv a neconformităţilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală;
l) soluţionează cazurile de supradeclarare şi eventualele nereguli şi întocmeşte raportul privind soluţionarea cazurilor de supradeclarare şi a eventualelor nereguli, inclusiv a neconformităţilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală;
m) înregistrează în baza de date rezultatele soluţionarii neregulilor, inclusiv a neconformităţilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală şi instrumentează dosarele în consecinţă;
n) gestionează situaţiile privind calculul plăţilor (aprobarea plăţilor) pentru cererile fermierilor cu animale si suprafeţe sub 50 ha şi le transmit către centrul judeţean, în vederea efectuării supracontrolului privind aprobarea plăţilor;
o) pregăteşte şi transmite la nivel judeţean dosarele selectate pentru supracontrolul procesului de autorizare a plăţilor;
p) gestioneaza cazurile de forta majora si circumstante exceptionale, in caz de transfer de exploatatie, in caz de deces, in caz de schimbarea formei de organizare;
q) în cazul angajamentelor de agromediu, analizează derularea acestora şi verifică corectitudinea statusului în conformitate cu cererile depuse, modificările efectuate şi rezultatele tuturor controalelor referitoare la aceste angajamente;
r) instrumentează dosarele verificate, astfel încât situaţia angajamentelor de agromediu să reflecte realitatea şi să fie în concordanţă cu procedurile şi instrucţiunile transmise de departamentele de specialitate;
s) culeg informaţii legate de modificările limitelor blocurilor fizice, apariţia de zone neagricole în interiorul blocurilor fizice, de la fermieri şi din alte surse în scopul actualizării LPIS şi le transmite la centrele judeţene;
t) gestionează deciziile de plată pentru cererile fermierilor cu animale şi suprafeţe sub 50 ha şi le transmite către fermieri;
u) gestionează Listele de plăţi pentru cererile fermierilor cu suprafeţe sub 50 ha şi transmiterea acestora către directia de specialitate in cadrul APIA central;
v) analizează şi soluţionează contestaţiile pentru deciziile de plată depuse de fermieri în legătură cu cererile de plată gestionate la respectivul centru local
w) depisteaza si intocmesc documentele necesare in vederea recuperarii sumelor necuvenite;
x) gestionează propunerile pentru recuperare sume necuvenite;
y) generează note de fundamentare şi întocmesc procese-verbale de constatare a debitelor în vederea înregistrării acestora în Registrul predebitorilor europeni;
z) pregătesc şi transmit cererile de plată selectate pentru control pe teren către Centrul judeţean APIA – Serviciul control pe teren în vederea efectuării controlului pe teren;
aa) arhivează cererile unice de plată;
bb) participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte instituţii, pe domeniul său de activitate;
cc) participa la instruiri în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale şi manualelor de proceduri respectă legislația națională și comunitară în vigoare privind schemele/măsurile/plățile solicitate în cerera unică de plată;
dd) asigură furnizarea informaţiilor necesare Serviciului Autorizare Plăți – Centrul județean APIA în vederea întocmirii rapoartelor pentru Organismul Coordonator al Agenţiei, conform formatelor stabilite;
ee) analizează şi rezolvă sesizările, cererile şi reclamaţiile depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de centrul judeţean sau aparatul central spre soluţionare;
ff) realizează situaţii şi statistici pentru blocurile fizice care fac obiectul controalelor administrative şi alte situaţii cerute de la nivel central/judetean;
gg) implementează procedurile primite de la nivel central legate de controale administrative, vizite rapide pe teren etc.;
hh) personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
ii) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.
jj) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic.

La nivelul APIA Centrul judetean Gorj, functioneaza 6 centre locale carora le sunt arondate localitatile din judet, respectiv::
CL TG-JIU: Arcani, Balanesti, Balesti, Bilteni, Bumbesti-Jiu, Danesti, Dragutesti, Farcasesti, Lelesti, Negomir, Pestisani, Rovinari, Runcu, Schela, Stanesti, Telesti, Tg-Jiu, Tismana, Turcinesti, Scoarta;
CL TG-CARBUNESTI: Tg-Carbunesti, Ticleni, Saulesti, Vladimir, Rosia de Amaradia, Prigoria, Albeni, Bengesti-Ciocadia, Licurici, Berlesti, Barbatesti, Jupinesti, Turburea, Aninoasa
CL NOVACI: Alimpesti, Baia de Fier, Bumbesti-Pitic, Crasna, Musetesti, Novaci, Polovragi, Sacelu
CL MOTRU: Glogova,Ciuperceni, Godinesti, Slivilesti, Dragotesti, Matasari, Samarinesti, Catunele, Calnic, Vagiulesti, Motru, Pades
CL HUREZANI: Logresti, Capreni, Stejari, Danciulesti, Bustuchin, Cruset, Hurezani, Stoina
CL TURCENI: Bolbosi, Borascu, Branesti, Ionesti, Plopsoru, Tintareni, Turceni, Urdari;

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

    Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
    Tel: 0253-213035
    Fax: 0353-814276
    E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
    Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.