Condiții și cerințe impuse de legislația europeană și națională pentru accesarea schemelor de plăți prin APIA

Condiţii şi cerinţe impuse de legislaţia europeană şi naţională în accesarea fondurilor financiare de către fermieri, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul 2015*

 

Reforma Politicii Agricole Comune 2015-2020 reprezintă o schimbare fundamentală a politicilor, programelor, măsurilor, schemelor de sprijin financiar, în corelaţie cu noile reglementări adoptate şi transpuse în legislaţia naţională.

Pentru a răspunde intereselor fermierilor români, MADR a optat pentru continuarea schemei de plată unică (SAPS) până în anul 2020, împreună cu alte scheme de plăți directe, structurate în sensul stimulării şi recompensării mai corecte a fermierilor activi.

Astfel, fermierii activi care respectă condițiile de eco-condiționalitate vor beneficia de plata de bază (SAPS) și de plata redistributivă, la care se adaugă plata de înverzire, dacă fermierul aplică normele specifice acestui tip de plată. În cazul în care fermierul are sub 40 de ani, acesta poate beneficia și de plata suplimentară pentru tinerii fermieri. De asemenea, fermierii care desfășoară anumite activități agricole, cuplate de producție, pot beneficia de plăți specifice adiționale. Toate aceste de plăţi, însumate, reprezintă pachetul total al schemelor de plăţa unice pe suprafață de care poate beneficia, din fonduri europene, un fermier activ. La acest pachet se adaugă și ajutoarele naționale tranzitorii, alocate din bugetul național.

Legislaţia comunitară şi naţională incidentă:

– Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului;

– Regulamentul CE nr. 1305/2013) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare       Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

– OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 104/2015;

– Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Schemele de plăţi gestionate de APIA.

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
 2. Plata redistributivă;
 3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și mediu;
 4. Plata pentru tinerii fermieri;
 5. Schema de sprijin cuplat – în domeniul vegetal și zootehnic;
 6. Schema simplificată pentru micii fermieri;
 7. Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), se acordă anual, în domeniul vegetal și zootehnic.

 

Măsurile de Dezvoltare Rurala, delegate din PNDR şi gestionate de APIA

Măsura 10 –Agromediu şi climă (fosta Măsură 214) (cf. art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de către fermierii care încheie angajamente voluntare în baza carora se angajează că le menţin pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală –139 euro/ha/an

Pachetul 2- Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1)

Varianta 2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe (variantă. nouă) –107 euro/ha/an

Varianta 2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe(varianta nouă)–21 E/ha/an.

Pachetul 3 –   Pajişti importante pentru păsări:

Varianta 3.1   Crex- crex –244 euro/ha/an

Varianta 3.2 –Lanius minor şi Falco vespertinus –171 euro/ha/an

Pachetul 4 – Culturi verzi–126 Euro/ha/an;

Pachetul 5 –   Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (pachet nou) –126 euro/ha/an

Pachetul 6 –   Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) –263 euro/ha/an

Pachetul 7– Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu –288 euro/ha/an.

Pachetul 8 –   Cresterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

 

Măsura 11–Agricultură ecologică devine măsură de sine stătătoare, în locul Pachetului 5 din cadrul fostei Măsuri 214 (cf. art. 29 din Reg. CE nr. 1305/2013)

Submăsura 11.1 -Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) –295 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Legume –500 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi –620 euro/ha/an;

Pachetul 4– Vii –532 euro/ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice -460 euro/ha/an.

 

Submăsura 11.2–Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) 220 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Legume 431 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi –442 euro/ha/an;

Pachetul 4 – Vii –480 euro/ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice – 427 euro/ha/an.

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (cf. art 31, 32 din Reg. CE nr. 1305/2013)

Submăsura:13.1- Plăţi compensatorii în zona montană (fosta Măsura 211)-86 euro/ha;

Submăsura:13.2- Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale           semnificative (fosta măsura 212) –54 euro/ha;

Submăsura:13.3- Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

(fosta măsura 212)–70 euro/ha.

 

III. Alte programe şi măsuri de sprijin gestionate de APIA

– Programul Naţional Apicol;

– Bunăstarea animalelor : pachetul a) – porcine

pachetul b) – păsări

– Programele de încurajare a consumului de fructe şi lapte în şcoli;

– Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– Renta viageră;

– Ajutorul de stat pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor agricole.

 

Principalele cerinţe şi condiţii de eligibilitate solicitate fermierilor :

 • Fermierii vor depune, începând cu anul 2015, o cerere unică de plata pentru obţinerea subvenţiilor, fie ca sunt crescători de animale, fie ca sunt fermieri din zona de producţie vegetale;
 • Cuantumul platilor directe efectuate fermierilor, nu va mai fi liniar, ci diferentiat functie de dimensiunea exploatatiei şi schemele accesate prin introducerea plaţii redistributive, plata pentru tinerii fermieri, plaţi benefice pentru clima si mediu, sprijin cuplat, etc;
 • Se renunţa la coeficientul de reducere liniara pentru platile directe pe suprafaţa, cuantumul/ha, se stabileşte anual prin hotărâre de guvern, prin raportarea plafonului alocat/numărul de hectare eligibile sau la numărul de animale eligibile;
 • Utilizatorul de păşuni şi fâneţe trebuie să facă dovada desfăşurării unei activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşune respectiv fâneţe prin păşunare cu efective de animale asigurând o încărcătură de min.0,3 UVM/ha. sau prin cosire cel puţin o dată pe an;
 • Pentru a dovedii calitatea de fermieri activ , fermierii persoane fizice care în anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro, se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA., I.I. sau I.F. sau trebuie sa furnizeze documente de inregistare fiscale (declaratia 200 – venituri realizate/declaratia 221, de impunere, adeverinta eliberata de ANAF – venituri realizate în anul precedent anului de cerere);
 • În cazul persoanelor juridice care în anul anterior de plata, au primit plăți directe ce depășesc cuantumul de 5000 euro si se regasesc pe lista excluderilor de la plata, acestia pot devini fermieri activi dacă dovedesc ca activitatea agricolă desfășurată în exploatația lor reprezintă principala lor activitate, astfel:
 • cuantumul anual al plăților directe este cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, sau
 • veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activitățile agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;

Nu se acordă plăţi directe pe suprafaţă, în cazul:

 • suprafeţelor de “pârloagă” – definite ca fiind terenul arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere mai mult de 1 an, pe acelaşi amplasament, întreținut în bune condiții agricole și de mediu;
 • suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice;
 • suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
 • suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;
 • suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
 • suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;
 • suprafeţe aparținând unităţilor militare;
 • suprafețele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
 • suprafețele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
 • suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice ;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
 • suprafeţele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic.

Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de ha, indiferent de mărimea exploatației și se alocă gradual, pe două nivele – pentru primele 5 ha și pentru restul de 25 ha.

Plata suplimentară pentru tinerii fermieri se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani, în cuantum de 25% din plata unică pe hectar, în condiţiile în care:

 • se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă drept conducători şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi
 • au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menţionate;

Fermierii au obligaţia să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, cu o toleranţă de amplasare aferentă zonei tampon calculată de 0,75 m;

Fermierii pot accesa “clauza de revizuire” care reprezintă o ajustare a angajamentelor de agromediu în cazul amendării standardelor obligatorii relevante sau a cerinţelor stabilite în conformitate cu legislația comunitară sau națională.  din perioada de implementare a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013.

Nu se mai acordă plăţi ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere daca se constata ca acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului.

 

Director executiv,

Dr. ing. Constantin Negrea

 

* Material prezentat in cadrul ședinței  Comitetului de Monitorizare a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, care a avut loc in data de 24.06.2015.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.