Legislaţie europeană

 • Regulamentul tranzitoriu– REGULAMENTUL (UE) 2020/2220 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2333 din 14.12.2015  de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatealegis
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 932/2014 AL COMISIEI din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe și legume și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 AL COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 AL COMISIEIde completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 641/2014 AL COMISIEI de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 640/2014 AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 639/2014 AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat
 •  REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ;
 • · REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 , privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului ;
 • · REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
 • · REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013, de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
 • · REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013, de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014;
 • · REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013, privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole.

 • Regulamentul (CE) nr. 652/2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor, publicat în Jurnalul Oficial L 192/45 din 23 iulie 2009. (719 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 653/2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre, publicat în Jurnalul Oficial L 192/47 din 23 iulie 2009. (719 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 654/2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat, publicat în Jurnalul Oficial L 192/49 din 23 iulie 2009. (745 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 655/2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc, publicat în Jurnalul Oficial L 192/53 din 23 iulie 2009. (717 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor şi de modificare a Directivelor 2001/112/CE şi 2001/113/CE şi a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 şi (CE) nr. 318/2006 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96. (220 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor. (792 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 361/2008 al Consiliului din 14 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). (314 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 620/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 privind modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară. (765 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 617/2009 al Consiliului din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară. (709 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 585/2009 al Comisiei din 6 iulie 2009 de prevedere a unor măsuri excepţionale aplicabile certificatelor de restituire pentru acordarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa 1 la tratat. (712 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 586/2009 al Comisiei din 6 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 în ceea ce priveşte perioada de valabilitate a anumitor certificate de restituire. (716 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. (406 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR. (1,95 MB)
 • Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanţarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma depozitării publice şi contabilizarea operaţiunilor de depozitare publică de către agenţiile plătitoare ale statelor membre. (293 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR. (145 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1034/2008 al Comisiei din 21 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR. (44,4 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1117/2008 al Comisiei din 11 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime. (50,7 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1124/2008 al Comisiei din 12 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 795/2004, (CE) nr. 796/2004 şi (CE) nr. 1973/2004 în ceea ce priveşte soiurile de cânepă eligibile pentru plăţile directe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului. (55,5 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”). (923 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune. (197 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001. (631 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime. (620 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală. (121 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1074/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1776/92 al Consiliului în ceea ce priveşte drepturile de import în sectorul cerealelor. (1,99 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei din 30 octombrie 2008 privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din ţări terţe şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului. (56,9 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole. (456 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 514/2008 al Comisiei din 9 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licen&ţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1439/95, (CE) nr. 245/2001, (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 2014/2005, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 341/2007, (CE) nr. 1002/2007, (CE) nr. 1580/2007 şi (CE) nr. 382/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1119/79. (180 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1854/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind publicarea, pentru 2007, a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87. (380 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare şi de instituire a unui regim de licenţe de import şi certificate de origine pentru usturoi şi anumite alte produse agricole importate din ţări terţe. (108 KB)
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comună de piaţă in sectorul zahărului. (256 KB)
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006 de stabilire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului din Comunitatea Europeana si modificare a Regulamentului (CE) Nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune. (101 KB)
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 967/2006 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.318/2006 al Consiliului privind producţia peste cota in sectorul zahărului. (192 KB)
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 968/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 320/2006 care stabileste o schema temporara de restructurare a industriei zahărului din Comunitate. (94 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007 privind deschiderea şi gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda şi din alte ţări terţe. (99,5 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 770/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 529/2007 pentru carnea de vită şi mânzat congelată. (38,8 KB)
 • Regulamentul Consiliului (CE) 2200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor. (372 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1432/2003 al Comisiei din 11 august 2003 privind normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2200/96 Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea organizaţiilor de producători şi autorizarea prealabilă a grupărilor de producători. (139 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 al Comisiei din 11 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce priveşte fondurile operaţionale, programele operaţionale şi ajutorul financiar. (191 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1943/2003 al Comisiei din 3 noiembrie 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele acordate grupărilor de producători autorizate în prealabil. (62,1 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 296/2007 al Comisiei din 20 martie 2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul inului şi al cânepii destinate producţiei de fibre în Bulgaria şi în România. (41,7 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibre. (163 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (235 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1093/2001 al Comisiei din 1 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (178 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 52/2002 al Comisiei din 11 ianuarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (134 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 651/2001 al Comisiei din 16 aprilie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 în ceea ce priveşte codurile din Nomenclatura Combinată pentru sămânţa de cânepă destinată însămânţării. (112 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1401/2003 al Comisiei din 6 august 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (116 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 393/2004 al Consiliului din 24 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (123 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 873/2005 al Comisiei din 9 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre. (140 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 953/2006 al Consiliului din 19 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveşte ajutorul pentru prelucrarea inului şi a cânepei pentru fibre, precum şi a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveşte eligibilitatea cânepei pentru schema de plăţi unice. (138 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. (82,4 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia pe piaţa untului. (142 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1546/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de comercializare a smântânii, a untului şi a untului concentrat pe piaţa comunitară. (49,5 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate. (652 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de comercializare a smântânii, untului şi a untului concentrat pe piaţa comunitară. (49,3 KB)
 • Regulamentul (CE) NR. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”). (109 KB)
 • Regulamentul (CE) NR. 811/2007 al Comisiei din 11 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acţiunile care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi de comercializare a produselor apicole. (42,1 KB)
 • Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind acţiunile din domeniul apiculturii. (101 KB)

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2023 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.