Serviciul Măsuri specifice

piata

 1. SERVICIUL MĂSURI SPECIFICE

extras din ROF 2018 

Art.20. Serviciul măsuri specifice este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de autorizare plăţi şi măsuri/ajutoare specifice şi are, pe domenii de activitate, următoarele atribuţii:

Activitatea privind schemele de plată acordate în sectorul zootehnic, măsuri de piaţă – intervenţie:

a) îşi însușește prevederile legale şi procedurile de acordare pentru: măsura 215 – bunastare animale, sprijinul cuplat sector zootehnic, ANT sector – zootehnic, ajutoare de stat şi măsuri de piaţă –  intervenţie, ajutoare excepționale și M8 și M15;

b) informează producătorii agricoli şi distribuie material informativ referitor la masura delegată 215 – bunastare animale, sprijinul cuplat sector zootehnic ANT – sector zootehnic şi ajutoare de stat derulate;

c) asigură îndrumarea solicitanţilor pentru completarea cererilor;

d) primeşte cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru schemele derulate, de la registratură şi le înregistrează / verifică formal şi administrativ;

e) urmăreşte ca cererile de solicitare a sprijinului să fie însotite de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate;

f) gestionează cererile primite în conformitate cu dispoziţiile legale şi manualele de proceduri;

g) întocmeşte şi verifică Listele de plată (pentru Măsura delegată-215, ajutoare excepționale)/situaţiile centralizatoare (pentru ajutoare de stat) cu beneficiarii și sumele aferente cererilor aprobate, diferențiat pe schemele de sprijin și le transmite Direcției plăți directe – sector zootehnic;

h) transmite către SERDRU din centrul judeţean situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente în vederea efectuării plăţii către beneficiari (pentru ajutoarele de stat);

i) efectuează transferul fişierelor de plată cu beneficiarii şi sumele cuvenite la plată către SERD -RU din centrul judeţean în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor (pentru ajutoarele de stat);

j) rezolvă erorile şi reconciliază plăţile aferente Masurii delegate – 215, ajutoarelor specifice europene şi ANT – sector zootehnic cu Direcţia plăți directe – sector vegetal și Direcția plăți directe – sector zootehnic;

k) rezolvă erorile şi reconciliează plăţile aferente ajutoarelor de stat cu SERD-RU din centrul judeţean;

l) întocmeşte şi transmite diferenţiat pe tipuri de scheme de sprijin, raportări, monitorizări, situaţii statistice solicitate de aparatul central şi organismele abilitate;

m) pastrează şi arhivează documentele aferente Masurii delegate – 215, ajutoarelor excepționale și a sprijinului cuplat sector zootehnic, ANT sector – zootehnic şi a ajutoarelor de stat;

n) răspunde la orice solicitare venită din partea departamentelor din cadrul aparatului central, MADR şi alte organisme abilitate;

o) soluţionează contestaţiile depuse de producătorii agricoli şi răspunde la petiţii;

p) participă la instruirile organizate de compartimentul de specialitate din aparatul central şi alte organisme abilitate;

q) inițiază instruiri cu personalul din cadrul centrelor locale în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale şi manualelor de proceduri pentru schemele de plată gestionate;

r) întocmesc note de fundamentare şi procese – verbale de constatare a debitelor, cu încadrarea în termenele legale şi procedurale;

s) întocmește titlurile de creanță pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, incepând cu anul 2010, respectiv pentru creantele stabilite conform OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

t) in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor, analizează contestațiile și emite proiectul deciziilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite, stabilite conform Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, respectiv contestaţiile împotriva titlurilor de creanţă stabilite conform OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;2

u) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;

v) verifică documentele depuse de reprezentantul legal al organizației de producători/asociației organizației de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate și notifică A.N.Z. și organizația solicitantă în vederea efectuării controlului la fața locului pentru verificarea condițiilor de recunoaștere;

w) personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;

x) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.

 

2. activitatea specifică rentei viagere:

a) emiterea de înştiinţări către rentierii cu domiciliul pe raza centrului judeţean în vederea prezentării la viza anuală;

b) primirea şi înregistrarea în registrul special a documentelor necesare obţinerii vizei anuale solicitată de către rentierul agricol;

c) verificarea  documentelor  originale şi a copiilor şi certificarea “conform cu originalul”;

d) vizarea electronică anuală, în baza documentelor depuse;

e) înregistrarea în aplicaţia electronică a Cererii de modificare / reanalizare date;

f) introducerea în aplicaţia electronică a documentelor depuse cu cererea de reanalizare şi  efectuarea controlului vizual al documentelor depuse;

g) primirea şi certificarea documentelor care atestă calitatea de moştenitor şi transmiterea acestora Direcției plăți directe – sector zootehnic;

h) transmiterea la Direcția plăți directe – sector zootehnic a documentelor în original care au stat la baza  acordării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol;

i) transmiterea la Direcția plăți directe – sector zootehnic a tuturor documentelor depuse de către rentierul agricol, în copie certificată conform cu originalul, în vederea completării documentației, calculării dreptului de rentă anual şi autorizării dreptului de plată;

j) efectuează alte activități specifice descrise în manualele de proceduri specifice schemelor gestionate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare;

k) arhivează documentele specifice activităţii.

l) îndeplinesc şi alte atribuţii delegate de şefii ierarhic

 

 

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2020 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.