Serviciul Control pe teren

controale_pe_terenSERVICIUL CONTROL PE TEREN

extras din ROF 2020

Art.21. Serviciul Control pe Teren este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de control pe teren, economic, recuperare debite și resurse umane.

Art.22. Serviciul Control pe Teren are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • a)asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au ce decurg din aplicarea Politicii Agricole Comune în general privind controlul pe teren al cererilor de sprijin în special;
 1. b) aplică prevederile manualelor de procedură şi a ghidului pentru inspectorii care realizează controlul pe teren, a regulamentelor europene şi a documentelor de lucru;
 • c)asigură transmiterea electronică la centrele locale arondate a manualelor de procedură şi a ghidului pentru inspectorii care realizează controlul pe teren, a regulamentelor europene şi a documentelor de lucru pentru a fi cunoscute;
 1. d) primeşte de la serviciul de specialitate eşantionul de control/supracontrol şi aplică prevederile manualelor de procedură şi a ghidului pentru inspectorii care realizează controlul la faţa locului, a regulamentelor europene şi a documentelor de lucru;
 • e)asigură instruirea personalului serviciului de control pe teren pe baza manualelor de procedură şi a ghidului pentru inspectorii care realizează controlul pe teren, a regulamentelor europene şi a documentelor de lucru;
 1. f) organizează activitatea de control pe teren la nivel judeţean, care implică:
 • studierea dosarelor care vor face obiectul controalelor;
 • colectarea şi selectarea datelor referitoare la fermierii care vor fi controlaţi;
 • studierea planurilor de situaţie a zonelor în care sunt situate fermele supuse controalelor;
 • planificarea desfăşurării controalelor, stabilirea calendarului pentru efectuarea controalelor;
 • urmărirea evitării conflictelor de interese la nivelul serviciului de control pe teren;
 1. g) urmăreşte respectarea tuturor prevederilor din manualele de procedură vizând efectuarea controlului pe teren pentru controlul SAPS, normelor de ecocondiționalitate, măsurilor de dezvoltare rurală, care implică :
 • respectarea prevederilor tehnice şi a toleranţelor de măsurare;
 • identificarea poziţiei exacte a suprafeţelor supuse controlului;
 • măsurarea suprafeţelor selectate pentru control, cu aparatura adecvată, în funcţie de mărimea, forma şi poziţionarea suprafeţelor respective (GPS, staţie totală, ruletă);
 • identificarea culturilor pe suprafeţele supuse controlului;
 • verificarea respectării normelor de ecocondiționalitate;
 • verificarea respectării măsurilor de dezvoltare rurală;
 • introducerea datelor în baza de date;
 • întocmirea raportului de control;
 • transmiterea informaţiilor (măsurătorile prin GPS, alte date) coordonatorului controalelor pe teren;
 • descarcă, verifică şi actualizează în baza de date pentru control pe teren, datele înscrise în raportul de control;
 • transmiterea datelor rezultate în urma controalelor pe teren pentru blocurile fizice care necesită actualizare LPIS;
 • transmiterea datelor rezultate din măsurarea blocurilor fizice pentru activitățile specifice de verificare în teren a blocurilor fizice, altele decât cele din eșantionul de control, în vederea  actualizării LPIS;
 1. h) raportează orice disfuncţie apărută în realizarea controlului;
 2. i) transmite rapoartele de control/supracontrol în original centrului local şi Serviciului Autorizare Plăți  pentru a fi introduse în dosarul fermierului;
 3. j) păstrează şi arhivează o copie a dosarului şi a raportului de control/supracontrol și a documentației aferente dosarelor controlate;
 4. k) asigură transmiterea, imediat ce s-a efectuat controlul, a raportelor de control la fermierii pentru care s-au constatat neconformităţi faţă de cererea unică de plată;
 5. l) transmite, la solicitarea Direcției control pe teren din cadrul aparatului central APIA, rezultatele controlului;
 6. m) asigură dotarea personalului cu echipamentele necesare pentru efectuarea controlului pe teren;
 7. n) asigură mijloacele de logistică;
 8. o) aprobă rapoartele de control, dispunerea completării cu noi măsurători, validarea rezultatelor controlului pentru introducerea în baza de date;
 9. p) asigură protecţia datelor şi echipamentelor;
 10. q) execută activităţi de raportare către aparatul central;
 11. r) răspunde de soluţionarea aspectelor neclare/problematice la faţa locului pe baza analizei acestora cu coordonatorul echipei;
 12. s) colaborează cu structurile de control pe teren din alte judeţe pentru realizarea efectuării controlului pe teren a fermelor dispersate şi elaborarea documentaţiei de control aferente;
 13. t) sprijina activitatea de supracontrol efectuata de reprezentantii OJFIR, pentru masurile delegate din PNDR;
 14. u) întocmesc graficul de control şi asigură logistica şi resursele umane necesare;
 15. v) monitorizează controalele efectuate şi se asigură, prin verificări, de calitatea şi respectarea procedurilor de lucru;
 16. w) efectuează verificări specifice în teren (la solicitarea responsabililor cu actualizarea LPIS) în vederea obţinerii de informaţii legate de incertitudinea fotointerpretării pe imaginea ortofoto, și furnizează rapoarte și date concludente pentru actualizarea LPIS;
 17. x) arhivează documentele specifice activităţii;
 18. y) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;
 19. z) urmăreşte evitarea conflictelor de interese la nivelul serviciului de control pe teren;
 20. aa) personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 21. bb) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.
 22. cc) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice controlului pe teren, precum şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic.

Art.23.           In cadrul Serviciului Control pe teren, sunt exercitate si atribuții și responsabilități privind corespondență si secretariat, relații cu publicul și comunicare, de către responsabilul delegat în acest sens.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2022 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.