Serviciul economic, recuperare debite și resurse umane

 1. SERVICIUL ECONOMIC, RECUPERARE DEBITE SI RESURSE UMANE

extras din ROF 2020

         

Art.24. Serviciul economic, recuperare debite si resurse umane este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de control pe teren, economic, recuperare debite  şi resurse umane, având, pe domenii de activitate, următoarele atribuții principale:

6.1. Activitatea economica, de achizitii publice si de administrare patrimoniu

6.1.1.  Activitatea financiar-contabilă:

            6.1.1.1. Activitate financiară:           

 1. a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget propriu având în vedere necesarul de fonduri pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor şi obiectivelor centrului judeţean;
 2. b) transmite propunerile de buget Direcţiei economice din cadrul aparatului central pentru realizarea proiectului de buget consolidat la nivelul Agenţiei;
 3. c) primeşte de la compartimentele de specialitate documentele în vederea efectuării plăţilor;
 4. d) verifică documentele justificative care stau la baza plății, emise de către compartimentele de specialitate, conform legii în vigoare,
 5. e) întocmeşte necesarul de fonduri lunar şi îl transmite Direcţiei economice din aparatul central în vederea alimentării conturilor pentru efectuarea plăţilor;
 6. f) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin buget şi respectă destinaţia creditelor deschise;
 7. g) întocmește, în aplicaţia informatică, ordonanțările de plată pe baza informațiilor primite de la compartimentele de specialitate și le transmite pentru verificare/semnare persoanelor cu atribuţii specifice, respectiv în vederea obținerii vizei CFPP,
 8. h) întocmește instrumentele de plată: cecul de numerar și ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT), se semnează de două persoane autorizate în acest sens, dintre care prima semnătură este cea a şefului SERDRU, iar a doua, a persoanei cu atribuții în efectuarea plății – desemnat prin decizia directorului executiv;
 9. i) plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite condițiile legii;
 10. j) efectuează plăţile pentru ajutoarele de stat transmise cu centralizator, cu încadrarea în creditele deschise şi bugetul repartizat centrului judeţean în calitate de ordonator terţiar de credite;
 11. k) transmite la trezorerie ordinele de plată în vederea efectuării viramentelor către beneficiari – persoane juridice;
 12. l) transmite la bănci ordinele de plată în vederea efectuării viramentelor către beneficiari – persoane fizice;
 13. m) solicită şi primeşte de la trezorerie şi bănci extrasele de cont, care atestă virarea sumelor către beneficiari;
 14. n) întocmeşte lunar contul de execuţie bugetară, monitorizarea cheltuielilor de personal şi le transmite lunar la Direcţia economică din aparatul central;
 15. o) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru compensarea debitelor din obligaţiile de plată (întocmirea documentelor necesare );
 16. p) realizează evidenţa plăţilor din cadrul centrului judeţean;
 17. q) întocmeşte statele de salarii şi stimulente FEADR, fluturaşii de salarii, precum şi statele pentru plata altor drepturi ale personalului din cadrul centrului judeţean şi ţine evidenţa acestor drepturi;
 18. r) întocmeşte angajamentul, propunerea şi ordonanţarea de plată a salariilor şi stimulentelor FEADR;
 19. s) întocmeşte declaraţiile fiscale legate de salarii şi le depune la organul fiscal competent;
 20. t) întocmeşte ordinele de plată şi borderourile pentru bancă în vederea virării salariilor şi stimulentelor FEADR;
 21. u) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a prevederilor legale privind gestionarea fondurilor alocate;
 22. v) întocmeşte toate situaţiile privind raportari financiare solicitate de către aparatul central;
 23. w) introduce debite europene în Registrul predebitorilor europeni;
 24. x) efectuează diferite situaţii în ceea ce priveşte debitele europene solicitate de către aparatul central;
 25. y) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;
 26. z) arhivează documentele specifice activităţii.

 

            6.1.1.2. Activitate contabilă

 1. a) înregistrează angajamentele legale şi angajamentele de plată (ordonanţarea plăţii), în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) înregistrează contabil disponibilul pe baza extrasului primit;
 3. c) înregistrează debitele, sintetic si analitic, ce urmează a fi recuperate şi înregistrează sumele recuperate;
 4. d) SERDRU coordonează şi ţine evidenţa angajamentelor bugetare și legale, iar persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu va supraveghea organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 5. e) ţine evidenţa mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, furniturilor de birou, materialelor consumabile şi prestatorilor de servicii şi efectuează plăţile către furnizori;
 6. f) înregistrează statele de salarii, de stimulente FEADR şi alte drepturi de personal;
 7. g) înregistrează contabil ordinele de plată din extrasele de cont;
 8. h) urmăreşte decontarea cheltuielilor de deplasare a salariaţilor centrului judetean;
 9. i) întocmeşte Registrul de casă şi ţine evidenţa pentru buna desfăşurare a activităţilor de casierie;
 10. j) înregistrează cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, în baza documentelor justificative care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare, operaţiunile economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar în cadrul centrului judetean în sistem informatic;
 11. k) realizează valorificarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi pasiv (disponibilitati băneşti, debite, elementele patrimoniale, obiectele de inventar etc.), ori de cate ori apar modificări;
 12. l) întocmeşte şi completează registrele contabile (Registrul jurnal, Registrul inventar şi Cartea mare) obligatorii pentru funcţionarea instituţiei, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 13. m) întocmeşte lunar balanţa de verificare, atât pe conturi sintetice, cât şi pe conturi analitice şi le transmite trimestrial Direcţiei economice din cadrul Agenţiei ;
 14. n) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale – bilanţ, cont de execuţie bugetară, anexe, în conformitate cu principiile : continuităţii activităţii, permanenţei metodelor, prudenţei, independenţei exerciţiului, evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv, şi le depune la Direcţia economică din cadrul Agenţiei;
 15. o) asigură evidenţa operativă a debitelor constatate în Registrul debitorilor şi urmăreşte recuperarea acestora prin mijloacele legale în vigoare;
 16. p) exercită controlul financiar preventiv propriu conform prevederilor OG nr.119/1999, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP 923/2014 , cu modificările şi completările ulterioare;
 17. q) arhivează documentele specifice activităţii.

 

            6.1.2.  Activitatea de achiziţii, administrativ, parc auto:

 1. a) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări necesare bunei funcţionări a activităţilor desfăşurate la nivelul tuturor structurilor centrului judeţean, în concordanţă cu necesităţile şi priorităţilor comunicate de către acestea;
 2. b) elaborează documentaţiile de atribuire / notele justificative precum şi toate celelalte documente prevăzute în reglementările naţionale privind achiziţiile publice, pentru toate achiziţiile ce vor fi derulate;
 3. c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitatea procedurilor de achiziţii publice, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;
 4. d) aplică şi finalizează procedurile de atribuire, inclusiv întocmirea contractelor de achiziţii publice;
 5. e) participă în comisiile de evaluare a ofertelor, precum şi în comisiile de recepţie de bunuri, servicii şi lucrări;
 6. f) constituie şi păstrează dosarele de achiziţii publice;
 7. g) elaborează Planul anul de investiţii şi transmite Direcţiei Patrimoniu, achiziţii publice şi administrativ – Serviciul achiziţii necesarul de investiţii în vederea întocmirii şi supunerii spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a listelor de investiţii;
 8. h) răspunde de gestionarea unităţilor de patrimoniu a centrului judeţean – imobile-clădiri, imobile-terenuri, instalaţii, reţele, echipamente, aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa proprie;
 9. i) asigură aprovizionarea cu mijloacele materiale necesare bunei funcţionări a tuturor compartimentelor centrului judeţean, precum şi a centrelor locale;
 10. j) asigură întreţinerea şi administrarea sediilor centrului judeţean şi a centrelor locale;
 11. k) fundamentează şi propune lucrări de intervenţie necesare spaţiilor cu destinaţia de sedii pentru centrul judeţean şi centrele locale;
 12. l) analizează documentaţiile tehnice aferente obiectivelor de investiţii – studiile de fezabilitate, proiectele tehnice – şi le transmite spre avizare în Comitetul Tehnico – Economic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 13. m) ţine evidenţa stadiilor lucrărilor de execuţie, a derulării procedurilor de achiziţii publice şi situaţia plăţilor aferente acestora şi le raportează la solicitarea Direcţiei patrimoniu, achiziţii publice şi administrativ – Serviciul achiziţii;
 14. n) urmăreşte permanent rezolvarea situaţiei juridice a spaţiilor şi transmite la sediul central toate neconcordanţele referitoare la inventarul bunurilor din domeniu public al statului, aflate în administrarea centrului judeţean, în vederea promovării de acte normative în acest sens;
 15. o) contractează lucrãrile de cadastru şi publicitate imobiliarã asupra imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea proprie;
 16. p) derulează procedurile de achiziţie, definitive sau temporare, a spaţiilor cu destinaţia de sedii ale Agenţiei doar cu respectarea normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie a imobilelor – construcţii şi teren aferent;
 17. q) asigură activitatea de reparare şi întreţinere (inspecţii tehnice periodice, revizii obligatorii, reparaţii) pentru autoturismele din dotarea centrului judeţean;
 18. r) urmăreşte repararea autovehiculelor în bune condiţii şi în confomitate cu cerinţele fabricantului auto, prin service-urile autorizate;
 19. s) contractează servicii de asigurare obligatorie – RCA, asigurare facultativă – CASCO şi ţine evidenţa documentelor specifice (poliţe de asigurare, contracte, etc);
 20. t) urmăreşte încadrarea în consumurile de carburant stabilite;
 21. u) întocmeşte Fişa Activităţilor Zilnice (FAZ) pentru autoturismele din dotare;
 22. v) ia toate măsurile necesare pentru implementarea tuturor recomandărilor în planul de remediere a deficienţelor constatate în cadrul procesului de menţinere a acreditării Agenţiei.

 

               6.2.  Activitatea  de recuperare debite:           

 1. a) realizează înregistrările în Registrul Pre-debitori, aferent derulării fondurilor europene pentru agricultură în baza 35 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
 2. b) realizează înregistrările în Registrul Debitorilor, aferent derulării fondurilor europene pentru agricultură în baza Anexei I, pct.2, lit. E la Regulamentul nr.885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 (ART.32) în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, a Regulamentului (UE) nr.908/2014 al Parlamentului European de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa şi a 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.875/31.08.2011;
 3. c) asigură aplicarea prevederilor manualului de proceduri, în ceea ce priveşte activitatea de înregistrare şi recuperare a creanţelor rezultate din derularea fondurilor europene pentru agricultură, în relaţia cu celelalte structuri din cadrul centrului judeţean şi raportează lunar Serviciului Recuperare Debite stadiul recuperării creanţelor;
 4. d) gestionează dosarele debitorilor repartizate şi urmăreste recuperarea debitelor aferente în baza Anexei I, pct.2, lit. E la Regulamentul nr.885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 (ART.32) în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, a Regulamentului (UE) nr. 908/2014 al Parlamentului European de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.875/31.08.2011 şi a 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;”
 5. e) întocmeste formularele prevăzute de manualele de proceduri, în legătură cu dosarele repartizate, precum şi în legatură cu activitatea de înregistrare şi recuperare a debitelor desfăşurate de centrele judeţene stabilite prin rezoluţie a superiorului ierarhic;
 6. f) răspunde de notificarea debitorului cu privire la  debit în baza art. 34, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 7. g) răspunde de întocmirea şi transmiterea dosarului de debit  repartizat către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza  art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 8. h) gestionează urmărirea recuperării creanţelor rezultate din acordara sprijinului financiar de la bugetul de stat în perioada anterioară dobândirii personalităţii juridice de către centrele judeţene APIA, conform Deciziei directorului general nr. 2474/15.08.2008 de delegare de competenţă;
 9. i) întocmeşte titlurile de creanţă pentru ajutoarele necuvenite, stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
 10. j) înregistrează în Registrul Debitorilor Naţionali şi comunică titlurile de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite, stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
 11. k) urmăreşte recuperarea sumelor stabilite prin titlurile de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
 12. l) răspunde de transmiterea către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
 13. m) emite şi înregistrează deciziile de soluţionare a contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;
 14. n) emite şi înregistrează orice alte acte administrative necesare aducerii la îndeplinire a activităţii de gestionare a recuperării creanţelor rezultate în urma acordării sprijinului financiar de la bugetul de stat;”
 15. o) răspunde de respectarea termelor legale şi procedurale cu privire la gestionarea dosarelor de debit repartizate;
 16. p) asigură gestionarea contestaţiilor potrivit prevederilor legale;
 17. q) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;
 18. r) arhivează documentele specifice activităţii.

 

6.3.Activitatea de resurse umane:

 1. a) întocmeşte proiectul de stat de funcţii, de Regulament de organizare şi funcţionare propriu şi de structură organizatorică, le prezintă spre avizare directorului executiv şi le transmite Direcţiei management resurse umane din cadrul aparatului central pentru a fi supuse aprobării directorului general;
 2. b) cu aprobarea directorului executiv, raportează Direcţiei management resurse umane din cadrul aparatului central, date, analize şi situaţii privind funcţiile şi funcţionarii publici pentru menţinerea condiţiilor de acreditare aşa cum prevede  Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile  de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;
 3. c) asigură respectarea cerinţelor privind managementul resurselor umane cuprinse în Acordul de delegare pentru implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II – PNDR;
 4. d) întocmeşte lunar statul nominal de personal, operând modificările necesare, îl înaintează spre aprobare directorului executiv şi îl transmite Serviciului/Biroului/Compartimentului economic, recuperare debite și resurse umane în vederea efectuării plăţilor;
 5. e) întocmeşte, actualizează, păstrează şi realizează evidenţa dosarelor profesionale în raport cu cerinţele postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. f) emite şi supune aprobării directorului executiv/adjunct, adeverinţe pentru atestarea vechimii în specialitate şi în muncă și în grad profesional ale personalului la plecarea din instituţie, sau după caz, la solicitarea salariaţilor;
 7. g) monitorizează şi raportează Direcţiei management resurse umane situaţiile potenţiale de incompatibilitate şi de conflicte de interese, conform manualului de procedură aprobat de directorul general privind regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese din cadrul centrului judeţean;
 8. h) monitorizează şi raportează Direcţiei management resurse umane actualizarea inventarului de posturi sensibile, conform manualului de procedură aprobat de directorul general privind politica posturilor sensibile din cadrul centrului judeţean;
 9. i) organizează procesul de recrutare şi promovare a personalului prevăzut de reglementările legale în vigoare în vederea ocupării posturilor vacante/temporar de la nivelul centrului judeţean, având în vedere ca cerinţele privind pregătirea de specialitate şi bibliografia de concurs să fie conformă cu reglementările legislaţiei naţionale în vigoare şi cu normativele comunitare specifice domeniului de activitate;
 10. j) asigură introducerea în baza de date SIVECO a informaţiilor referitoare la acordarea drepturilor salariale şi a stimulentelor FEADR, numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea personalului centrului judeţean; asigură actualizarea aplicaţiei cu datele noilor angajaţi;
 11. k) asigură introducerea în aplicaţia STM a informaţiilor referitoare la criteriile de performanţă (1, 2 şi 3), potrivit  OMADR nr. 316/24.05.2019  pentru plata stimulentelor salariale prevăzute în Capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene 3508 din 26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);
 12. l) pregăteşte şi încarcă la \\10.0.101.115\stm documentaţia aferentă acordării stimulentelor FEADR, potrivit Metodologiei de completare a rapoartelor de activitate şi a criteriilor de performanță individuală pentru FEADR menționate in Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 316/24.05.2019, aprobată prin Decizia nr. 565/2019;
 13. m) pregăteşte, verifică şi asigură desfăşurarea eficientă a procesului de evaluare a performanţelor profesionale în raport cu cerinţele postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 14. n) solicită şi gestionează fişele de post şi rapoartele de evaluare ale personalului;
 15. o) gestionează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi/sau REVISAL;
 16. p) gestionează portalul de management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 17. q) efectuează toate lucrările de evidenţă şi mişcare a personalului;
 18. r) asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate pentru salariaţii centrului judeţean şi întocmeşte actele necesare pensionării;
 19. s) elaborează documentaţia privind programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii centrului judeţean şi o supune aprobării directorului executiv;
 20. t) intocmeşte/verifica fişele de pontaj ale personalului şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a recuperărilor, a concediilor cu/fără plată (concedii de studii, concedii pentru evenimente deosebite), a absenţelor nemotivate şi a rechemărilor din concediu/recuperare;
 21. u) analizează şi rezolvă în termen legal contestațiile, sesizările și autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;
 22. v) tine evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale salariaților;
 23. w) gestionează activitatea de monitorizare şi raportare a situaţiilor de conflict de interese şi de incompatibilitate din cadrul centrului judeţean;
 24. x) ţine evidenţa declaraţiilor de confidenţialitate, impartialitate şi pentru evitarea conflictului de interese pentru funcţionarii publici din posturile sensibile (cheie), a declaraţiilor de evitare a situaţiilor de incompatibilitate şi de conflict de interese, precum şi a declaraţiilor pentru salariaţii care solicită subvenţii APIA;
 25. y) întocmeşte contractele individuale de muncă/actele adiţionale pentru personalul contractual, după caz;
 26. z) gestionează evidenţa deciziilor emise şi aprobate de directorul executiv;
 27. aa) întreprinde demersurile necare asigurării necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru personalul centrului judeţean pentru menţinerea condiţiilor de acreditare;
 28. bb) răspunde de actualizarea Regulamentului intern în conformitate cu modificările şi/sau completarile cadrului normativ şi procedural al Agenţiei;
 29. cc) completează adeverinţe privind calitatea de salariat la solicitarea salariaţilor centrului judeţean;
 30. dd) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic.

Art.25. (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul SERDRU implicat în activitatea auditată trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;

(2) Documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/ comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.