Serviciul Autorizare plăți

it

SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI

extras din ROF 2020

Art.17. Serviciul  Autorizare  Plăţi este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a directorului executiv adjunct pe probleme de autorizare plăţi şi măsuri/ajutoare specifice, având următoarele atribuții principale:

 1. a) asigură informarea fermierilor privind drepturile şi obligaţiile acestora conform Politicii Agricole Comune, în general, şi acordarea sprijinului în cadrul schemelor de plăți directe şi ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic), măsuri de dezvoltare rurală;
 2. b) aplică prevederile manualelor de proceduri privind depunerea, înregistrarea, controlul, supracontrolul, calcularea şi aprobarea plăţilor pentru schemele de plăți directe şi ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic), măsuri de dezvoltare rurală;
 3. c) aplică prevederile instrucțiunilor de lucru elaborate pentru schemele de plăți directe şi ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic), măsuri de dezvoltare rurală;
 4. d) aplica prevederile protocoalelor de colaborare incheiate de APIA cu alte instituții în vederea asigurarii bunei funcționari privind funcţiile delegate;
 5. e) transmite la centrele locale arondate procedurile elaborate pentru schemele de plăți directe şi ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic),  măsuri de dezvoltare rurală, urmărind aplicarea corectă a acestor proceduri;
 6. f) asigură instruirea personalului de la centrele locale arondate;
 7. g) înregistrează fermierii în baza de date Registrul unic de identificare a fermierilor (RUI) şi asigură întreţinerea acestuia;
 8. h) primeşte cererile unice de plată aferente schemelor de plăți directe şi ajutoare naționale tranzitorii (sector vegetal și zootehnic),  măsuri de dezvoltare rurală pentru  fermele de peste 50 ha  şi le înregistrează în Registratura IACS;
 9. i) realizează controlul administrativ formal (vizual) al cererilor unice de plată;
 10. j) realizează control administrativ în baza de date IACS;
 11. k) realizează al doilea control pentru toate cererile depuse și întocmește procesul-verbal pentru cel de-al doilea control (D1);
 12. l) realizează eșantionarea pentru supracontrol și transmite listele la centrele locale;
 13. m) realizează supracontrol pentru 5% din cererile care au D1 confirmat şi întocmeşte proces-verbal (A1);
 14. n) verifică dosarele şi transmite copii ale acestora pentru cererile de plată selectate pentru control pe teren la Serviciul control pe teren în vederea efectuării acestui control;
 15. o) participă la soluţionarea contestaţiilor;
 16. p) asigură participarea angajaţilor la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte instituţii, pe domeniul său de activitate;
 17. q) respectă legislaţia naţională şi comunitară în vigoare privind schemele de plăți pe suprafață;
 18. r) asigură furnizarea informaţiilor  necesare APIA central  în vederea întocmirii rapoartelor pentru Organismul Coordonator al Agenţiei, conform formatelor stabilite;
 19. s) asigură luarea deciziei privind cererea de plată în termenele stipulate în legislaţia comunitară şi în procedurile de lucru;
 20. t) efectuează controlul manual al cererilor de plată la nivel central -50 cereri / judeţ;
 21. u) întocmeşte raportul privind rezultatele controlului manual la nivel judeţean;
 22. v) printează, verifică, aprobă situaţiile privind calculul plăţilor (aprobarea plăţilor) pentru cererile fermierilor cu suprafeţe mai mari sau egale cu 50 ha;
 23. w) realizează activităţi  de supracontrol privind  aprobarea plăţii pentru dosarele din eşantionul de supracontrol de la centrele locale;
 24. x) printează, verifică, autorizeaza la plata decizii de plată pentru cererile de plată pe suprafaţă şi animale depuse la centrul judeţean, coordonează şi asigură transmiterea acestora către fermieri;
 25. y) printează, verifică, aprobă listele de plăţi pentru cererile fermierilor cu suprafeţe peste 50 ha şi le transmite către directia de specialitate din cadrul APIA central;
 26. z) gestionează propunerile pentru recuperare sume necuvenite;
 27. aa) generează note de fundamentare şi întocmesc procese-verbale de constatare a debitelor în vederea înregistrării acestora în Registrul predebitorilor europeni –
 28. bb) analizează şi rezolvă în termen legal contestaţiile, sesizările şi autosesizările depuse de persoane fizice şi juridice sau transmise de aparatul central spre soluţionare;
 29. cc) înregistereaza in registrul unic de identificare fermieri, elibereaza certificate de intregistrare fermieri, elibereaza adeverinte fermieri pentru masuri de sprijin derulate prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, elibereaza print-screenuri cu suprafetele declarate de fermieri.
 30. dd) solicită de la centrele locale anexele listelor de plata in format electronic si în format de hârtie; transmite in format electronic listele de plata si anexele specifice acestora la APIA central;
 31. ee) solicita la centrele locale si transmite la APIA – aparat central notele justificative pentru transferarea in contabilitate a transelor de plata din campaniile anterioare;
 32. ff) asigură arhivarea  documentaţiei primite şi întocmite conform legislaţiei în vigoare;
 33. gg) personalul de conducere și de execuție din cadrul Serviciului/Biroului autorizare plăți implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 34. hh) documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ,,conform cu originalul” și semnate de persoana responsabilă
 35. a) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic;

 

           Art. 18. Compartimentul IT – LPIS funcţionează în cadrul Serviciului autorizare plăţi şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) urmăreşte la nivel judeţean şi al centrelor locale implementarea şi respectarea politicii de securitate elaborate, cu modificările şi completările ulterioare, conform cerintelor standardului ISO 27001:2013, pentru care APIA a fost certificată de organismele internaţionale;
 2. b) instalează şi execută aplicaţiile furnizate de Direcţia IT din aparatul central pentru prelucrarea automată a datelor privitoare la: Registrul unic de identificare al fermierilor, IACS, măsuri de piaţă, schemele de subvenţionare a agriculturii din bugetul naţional şi orice altă lucrare pentru care este necesară prelucrarea automată a datelor;
 3. c) acordă asistenţă tehnică tuturor utilizatorilor de echipamente de calcul din centrul judeţean şi centrele locale în legătură cu:
 • folosirea aplicaţiilor informatice;
 • folosirea pachetelor de programe standard;
 • folosirea sistemelor de operare.
 1. d) supraveghează şi întreţine din punct de vedere hardware a echipamentelor din dotarea centrelor judeţene şi a centrelor locale, pentru o utilizare eficientă şi o funcţionare corespunzătoare. Se va efectua o întreţinere preventivă, în concordanţă cu normele şi specificaţiile tehnice ale fabricantului;
 2. e) păstrează legătura cu furnizorii de servicii de întreţinere hardware şi software pentru rezolvarea în cel mai scurt timp a problemelor semnalate în vederea reducerii timpului de indisponibilitate a echipamentelor ;
 3. f) ia măsurile necesare pentru securitatea fizică a instalaţiilor IT, astfel încât orice deteriorare accidentală sau deliberată să fie evitată;
 4. g) ia măsurile preventive şi de detectare în stadii incipiente a tuturor incidentelor care pot afecta structura sistemului IT (foc, inundaţii, căderi de tensiune, acces neautorizat);
 5. h) urmareşte buna funcţionare a reţelei locale de calculatoare, efectuează conectările şi deconectările la reţea, ia masurile necesare pentru buna întreţinere a reţelei;
 6. i) analizează şi urmăreşte nivelul serviciilor de comunicaţii asigurate de furnizor şi ia masurile necesare pentru încadrarea în parametrii contractuali;
 7. j) implementează politicile şi procedurile de securitate a informaţiei transmise de la nivel central. Instruieşte întregul personal în legătură cu securitatea IT;
 8. k) participă la procedurile de achiziţii privind echipamentele de calcul. Descrie specificaţiile tehnice ale echipamentelor, în colaborare cu specialiştii de la nivel central ;
 9. l) instalează sau participă la instalarea echipamentelor hardware din dotarea Agenţiei;
 10. m) pune în aplicare cerinţele legate de întreţinerea echipamentelor şi a reţelei de transmisie date, precum şi de operare curentă a aplicaţiilor IT;
 11. n) culege informații legate de modificările limitelor blocurilor fizice , apariția de zone neagricole in interiorul blocurilor fizice, de la fermieri si din alte surse in scopul actualizarii LPIS;
 12. o) răspunde de culegerea informaţiilor de la centrele locale legate de actualizarea LPIS;
 13. p) actualizează punctual LPIS (Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole) la cererea Serviciului LPIS, APIA- aparat central, cu aprobarea directorului general ;
 14. q) realizează situaţii şi statistici privind blocurile fizice care fac obiectul controalelor administrative şi alte situaţii cerute de la nivel central,
 15. r) posteaza pe FTP materialele si informatiile referitoare la activitatea de actualizare a blocurilor fizice
 16. s) asigura instruirea personalului pentru aplicarea procedurilor privind actualizarea si intretinerea LPIS.
 17. t) asigură arhivarea  documentaţiei primite şi întocmite conform legislaţiei în vigoare
 18. u) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic.

 

Art. 19. In cadrul Serviciului Autorizare Plati sunt exercitate atribuții și responsabilități privind arhivarea documentelor centrului județean, precum și privind protecția informatiilor clasificate, de către responsabilul delegat în acest sens din cadrul serviciului.

Lasa un comentariu

Apia Centrul Iudetean Gorj

  Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu
  Tel: 0253-213035
  Fax: 0353-814276
  E-mail: apia.gorj@apia.org.ro
  Web: www.apiagorj.ro

Materiale de informare

banner
(©) 2009-2021 Drepturi rezervate pentru APIA Gorj. Inregistrare domenii in doar cateva minute. Deschide usa business-ului tau online.